Escoltar

Verificació de títols oficials de grau, màster i doctorat

El programa VERIFICA de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) avalua les propostes de plans d'estudi de títols dissenyats d'acord amb l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Des del SEQUA es dóna suport i assessorament tècnic al professorat de la UIB a l’hora de dissenyar o modificar títols oficials de grau, màster i doctorat per a la seva verificació o modificació.

Les descripcions següents us poden ajudar a entendre millor el contingut que trobareu als següents enllaços:

Verificació: data en la qual la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d'Estudis del Consell d'Universitats verifica en sentit positiu el pla d'estudis. Data a partir de la qual comença a comptar el termini per a l'acreditació.

Alta inicial: data en la qual es dóna d'alta una titulació al Registre d'Universitats, Centres i Títols, que és la data en què el Consell de Ministres adopta l'Acord pel qual s'estableix el caràcter oficial del títol.

Modificació: data en la qual queda aprovada la modificació efectuada al pla d'estudis d'una titulació, que és la de l'informe favorable que emet l'agència avaluadora corresponent.

Memòria del títol oficial: document que recull tota la informació relativa al títol oficial.

Informe d’avaluació del títol oficial: informe que emet l’ANECA un cop avaluat el pla d’estudis, d’acord amb els criteris que recull el Protocol d’avaluació per a la verificació.

BOE del pla d’estudis: BOE en el qual es publica el pla d’estudis del títol oficial.

Per a més informació, podeu consultar la página web del Registre d'Universitats, Centres i Títols.

PE.3 Disseny, modificació i verificació de la titulació

PE.3.1. Nou títol

PE.3.2. Modificació del títol

Títols verificats i en procés de verificació

Graus oficials

Màsters oficials