Escoltar

Verificació de títols oficials de grau

D'acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, els títols universitaris oficials s'han de sotmetre, al llarg del seu cicle de vida, a diversos processos d'avaluació externa: verificació, seguiment i acreditació.

La primera etapa, denominada verificació, consisteix en l'avaluació externa de les propostes dels plans d'estudis dissenyats en consonància amb les directrius i estàndards de l'espai europeu d'educació superior. Aquest procés d'avaluació és previ a la implantació i es duu a terme d'acord amb el programa VERIFICA de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

Des del SEQUA es dona suport i assessorament tècnic als responsables dels títols de la UIB a l’hora de dissenyar o modificar títols oficials de grau per a la seva verificació o modificació d'acord amb els processos establerts per la Universitat de les Illes Balears que exposam a continuació.

Procés d'alta d'un nou grau i fluxograma:

Procés de modificació d'un grau verificat i fluxogrames:

Relació de títols de grau verificats i en procés de verificació

A continuació  us oferim un breu glossari dels termes més emprats en el procés de verificació, amb l'objectiu de contribuir a una major comprensió del tema:

Verificació: data en la qual la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d'Estudis del Consell d'Universitats verifica en sentit positiu el pla d'estudis. Data a partir de la qual comença a comptar el termini per a l'acreditació.

Alta inicial: data en la qual es dona d'alta una titulació al Registre d'Universitats, Centres i Títols, que és la data en què el Consell de Ministres adopta l'Acord pel qual s'estableix el caràcter oficial del títol.

Modificació: data en la qual queda aprovada la modificació efectuada al pla d'estudis d'una titulació, que és la de l'informe favorable que emet l'agència avaluadora corresponent.

Memòria del títol oficial: document que recull tota la informació relativa al títol oficial.

Informe d’avaluació del títol oficial: informe que emet l’ANECA un cop avaluat el pla d’estudis, d’acord amb els criteris que recull el Protocol d’avaluació per a la verificació.

BOE del pla d’estudis: BOE en el qual es publica el pla d’estudis del títol oficial.

Per a més informació, podeu consultar: