Escoltar

Planificació i eines de recollida d'informació per al seguiment periòdic dels títols oficials

 

Grup d'interès

Eina de recollida d'informació

Objecte

Àmbit

Fitxa de planificació

Qüestionari

Alumnat de nou ingrés

Enquesta de perfil i satisfacció de l’alumnat de nou ingrés

Satisfacció

Grau

Fitxa

Qüestionari

 

 

 

 

Alumnat

 

Enquesta de satisfacció de l’alumnat amb el seu programa formatiu

 

Satisfacció

Grau

Màster

Doctorat

Fitxa

 

Fitxa doctorat

Qüestionari (grau i màster)

Qüestionari doctorat

Enquesta de satisfacció de l’alumnat amb la tasca docent del seu professorat

Mesures tècniques i organitzatives adequades i necessàries de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Satisfacció amb la tasca docent del professorat

Grau

Màster

 

Procediment


 

Qüestionari


Enquesta d’interrupció dels estudis de grau

Causes d'abandonament

Grau

Fitxa

Qüestionari

Professorat

Autoinforme del professorat amb la tasca docent

Satisfacció amb la tasca docent del professorat

Grau

Màster

 

Fitxa

Qüestionari

Enquesta de satisfacció dels directors/es de tesis doctorals

Satisfacció dels directors de tesi doctoral amb el seu programa formatiu

Doctorat

Fitxa

Qüestionari

Personal d’administració i serveis

Enquesta de satisfacció i de detecció de necessitats del personal d’administració i serveis que dona suport a les titulacions oficials de grau i màster

Satisfacció

Detecció de necessitats

 

Grau

Màster

 

Fitxa

Qüestionari

Titulats

Enquesta de satisfacció dels titulats amb la formació rebuda dels titulats de titulacions oficials de la UIB

Satisfacció dels titulats

Grau

Màster

 

 Fitxa

Grau

Màster