Escoltar

Planificació i eines de recollida d'informació per al seguiment periòdic dels títols oficials

 

Grup d'interès

Eina de recollida d'informació

Objecte

Àmbit

Fitxa de planificació

Qüestionari

Data inici aplicació

Data finalització aplicació

Alumnat de nou ingrés

Enquesta de perfil i satisfacció de l’alumnat de nou ingrés

Satisfacció

Grau

Fitxa

Qüestionari

 

Des de la matrícula

 

31 d'octubre

 

 

 

 

Alumnat

 

Enquesta de satisfacció de l’alumnat amb el seu programa formatiu

 

Satisfacció

Grau

Màster

Doctorat

Fitxa

 

Fitxa doctorat

Qüestionari (grau i màster)

Qüestionari doctorat

Grau 25/05/2020

Màster

01/06/2020

Grau 08/06/2020

Màster

15/06/2020

Doctorat

01/07/2020

Doctorat

17/09/2020

Enquesta de satisfacció de l’alumnat amb la tasca docent del seu professorat

Mesures tècniques i organitzatives adequades i necessàries de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Satisfacció amb la tasca docent del professorat

Grau

Màster

 

Procediment


 

Qüestionari


   

Enquesta d’interrupció dels estudis de grau

Causes d'abandonament

Grau

Fitxa

Qüestionari

Juny de 2019

Setembre de 2019

Professorat

Autoinforme del professorat amb la tasca docent

Satisfacció amb la tasca docent del professorat

Grau

Màster

 

 

Qüestionari

04/05/2020

24/05/2020

Enquesta de satisfacció dels directors/es de tesis doctorals

Satisfacció dels directors de tesi doctoral amb el seu programa formatiu

Doctorat

Fitxa

Qüestionari

01/07/2020

17/09/2020

Personal d’administració i serveis

Enquesta de satisfacció i de detecció de necessitats del personal d’administració i serveis que dona suport a les titulacions oficials de grau i màster

Satisfacció

Detecció de necessitats

 

Grau

Màster

Doctorat

Fitxa

Qüestionari

04/05/2020

17/05/2020

Titulats

Enquesta d'inserció laboral i satisfacció dels titulats amb la formació rebuda dels titulats de titulacions oficials de la UIB

Satisfacció dels titulats

Grau

Màster

 Doctorat

 Fitxa

Grau

Màster