Planificació i eines de recollida d'informació per al seguiment periòdic dels títols oficials

 

Grup d'interès

Eina de recollida d'informacióObjecteÀmbitFitxa de planificacióQüestionari
Alumnat de nou ingrésEnquesta de perfil i satisfacció de l’alumnat de nou ingrés

Satisfacció

GrauFitxaQüestionari

 

 

 

 

Alumnat

 

Enquesta de satisfacció de l’alumnat amb el seu programa formatiu

 

Satisfacció

Grau

Màster

Doctorat

Fitxa

 

Fitxa doctorat

Qüestionari (grau i màster)

Qüestionari doctorat

Enquesta de satisfacció de l’alumnat amb la tasca docent del seu professoratSatisfacció amb la tasca docent del professorat

Grau

Màster

 

 

Procediment


 

Qüestionari


 

 Enquesta de satisfacció i de detecció de necessitats del professorat

 

 Autoinforme del professorat amb la tasca docent

 

 Enquesta de satisfacció dels directors/es de tesis doctorals

Satisfacció

Detecció de necessitats

Grau

Màster

FitxaQüestionari 

 

 

 

Professorat

Satisfacció amb la tasca docent del professorat

Grau

Màster

 Fitxa Qüestionari
 Satisfacció dels directors de tesi doctoral amb el seu programa formatiu

 

Doctorat

 

 Fitxa

 

 Qüestionari

Personal d’administració i serveisEnquesta de satisfacció i de detecció de necessitats del personal d’administració i serveis que dona suport a les titulacions oficials de grau i màster

Satisfacció

Detecció de necessitats

 

Grau

Màster

 

Fitxa

 

Qüestionari

TitulatsEnquesta de satisfacció dels titulats amb la formació rebuda dels titulats de titulacions oficials de la UIBSatisfacció dels titulats

 Grau

Màster

 Fitxa

 Grau

Màster