Escoltar

Gestió per objectius (Avaluació de l'acompliment)

L’avaluació de l’acompliment del personal d’administració i serveis funcionari de carrera suposa una aposta de la UIB per la innovació, per la millora contínua de la gestió i per la qualitat, i en definitiva per un canvi en la cultura organitzacional.

Aquesta avaluació es farà sobre la trajectòria i l’actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements adquirits, la consecució d’objectius i el resultat de l’avaluació per competències.

La Gerència, amb la participació de la Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU) (de manera consensuada amb una gran majoria de personal, caps de servei i unitats administratives, aportacions individuals del PAS i la Comissió de representants del PAS), ha elaborat una normativa que regula aquest procés avaluatiu.

El SEQUA assessora i dóna suport en l’avaluació de l’acompliment, en general, i més específicament, en els aspectes del bloc 1, referit a l'avaluació del desenvolupament dels objectius de la unitat o el servei i, també, en una part del bloc 2, avaluació del desenvolupament individual, concretament en la part de la valoració de la implicació personal amb la consecució dels objectius del servei o unitat.

Algunes de les tasques que realitza el SEQUA són les següents:

  • Fer un seguiment del procés
  • Dissenyar i desenvolupar accions formatives
  • Dissenyar i elaborar els diferents models d’informes i documents
  • Assessorar els agents intervinents
  • Revisar tècnicament i elaborar els informes de revisió tècnica dels diferents documents generats al llarg del procés.
  • Etc.
Subapartats: