Escoltar

Processos estratègics i de planificació

PE.1
Elaboració i revisió de la política i objectius de qualitat

 • Grau de compliment dels objectius de qualitat (PE1-I1)

PE.2
Definició de la política de PDI i PAS

 • Assoliment dels objectius de la política de PAS (PE2-I1)
 • Assoliment dels objectius de la política de PDI (PE2-I2)
 • Pressupost del capítol I (PE2-I3)

PE.3
Disseny i aprovació de l’ensenyament

 • Nombre de títols que es suspenen (grau i postgrau) (PE3-I1)
 • Variació del nombre de títols oficials proposats (PE3-I2)
 • Variació del nombre de títols propis proposats (PE3-I3)
 • Percentatge de programes interuniversitaris (postgrau) (PE3-I4)
 • Percentatge de programes de doctorat amb menció de qualitat (PE3-I5)

PE.4
Implantació nou títol/Modificació

 • Competències instrumentals, personals i sistèmiques (PE4-I1)
 • Coneixements lingüístics (PE4-I2)
 • Percentatge de Simultaneïtat (PE4-I3)
 • Percentatge d’inserció laboral a 3 mesos i a 3 anys (PE4-I4)
 • Percentatge per sexes (PE4-I5)
 • Taxa d’abandonament per incompliment de la normativa (PE4-I6)
 • Taxa d’abandonament (PE4-I7)

PE.7
Avaluació, seguiment i millora de les titulacions oficials

 • Nombre de reunions de la CGQ al curs acadèmic (PE7-I1)
 • Nombre de mesures proposades per la CGQ mesures (PE7-I2)
 • Nombre de millores executades (PE7-I3)

PE.8
Informació Pública

 • Publicació del Manual de Qualitat (PE8-I1)
 • Publicació de la memòria (PE8-I2)

PE.9
Acreditació

 
 • Percentatge de títols acreditats favorablement i desfavorablement.
 • En el cas de títols acreditats favorablement, percentatge que requereixen modificacions del pla d'estudis.
 • Grau de satisfacció dels responsables acadèmics del títol.

PE.10
Criteris per a l’eventual extinció del títol

 • Nombre de títols que es suspenen (grau i postgrau) (PE10-I1)
 • Nombre d’informes negatius de l’ANECA (PE10-I2)