Escoltar

Processos estratègics i de planificació

PE.1
Elaboració i revisió de la política i objectius de qualitat

 • Actes de la CGQ.
 • Actes de l’equip de direcció/junta de centre.

PE.2
Definició de la política de PDI i PAS

 • Document polítca PDI.
 • Document polítca PAS.
 • POA i COA.
 • Plantilla dels Departaments.
 • Pressupost del capítol I.
 • Acords normatius i altres documents.

PE.3
Disseny i aprovació de l’ensenyament

 • Pla d’estudis
 • Actes CADE
 • Actes CED
 • Resolució ANECA 

PE.4
Definició del perfil d’ingrés i el perfil de titulat idoni

 • Actes de la CGQ
 • Actes de l’equip de direcció / junta de centre.
 • Informe perfil d’ingrés
 • Informe perfil de titulat 

PE.5
Definició dels criteris d’admissió

 • Pla d’estudis (perfil, nombre de places ofertes,...).
 • Acta de constitució de la Comissió de TRC.
 • Llista d’alumnes admesos i exclosos amb la valoració dels mèrits pertinents (Postgrau).

PE.6
Planificació i coordinació de l’ensenyament

 • POA.
 • COA.
 • Memòria anual.
 • Guia docent.
 • Actes de les reunions de coordinació
 • Acta de la CGQ referent a la revisió de les guies de les titulacions que s’imparteixen en el centre.

PE.7
Avaluació, seguiment i millora de les titulacions oficials

 • Actes de la CGQ.
 • Actes de l’equip de direcció / junta de centre o Comissió Acadèmica de Postgrau.
 • Informe anual de seguiment i avaluació del títol.

PE.8
Informació Pública

 
 • Publicació del Manual de Qualitat (PE8-I1)
 • Publicació de la memòria (PE8-I2)

PE.9
Acreditació

 
 • Informe d’autoavaluació (IA)
 • Sol·licitud de la renovació de l’acreditació a la CAIB
 • Informe provisional d’acreditació (IPA)
 • Resposta a l’IPA amb el pla de millores (PdM) i, si escau, al·legacions
 • Informe final d’acreditació (IFA)
 • Resolució final del Consell d’Universitats

PE.10
Criteris per a l'eventual extinció del títol

 
 • Nombre de títols que es suspenen (grau i postgrau) (PE10-I1)
 • Nombre d’informes negatius de l’ANECA (PE10-I2)