Escoltar

Processos estratègics i de planificació

PE.1
Elaboració i revisió de la política i objectius de qualitat

Descripció del procés

PE.2
Definició de la política de PDI i PAS

PDI: Descripció del procés
PAS: Descripció del procés

PE.3
Disseny, modificació i verificació de la titulació

PE.3.1 Nou títol

PE.3.2 Modificació del títol

PE.4
Implantació nou títol/Modificació

Descripció del procés

PE.7
Avaluació, seguiment i millora de les titulacions oficials

Descripció del procés

PE.8
Informació Pública

Descripció del procés

PE.9
Acreditació

Descripció del procés

PE.10
Criteris per a l'eventual extinció del títol

Descripció del procés