Processos de suport

PS.1
Captació i selecció

 • Nombre de queixes, suggeriments i reclamacions que es produeixi al llarg del procés (PS1-I1)
 • Nombre de persones presentades a les convocatòries de selecció (PS1-I2)
 • Nombre de places ofertes (PS1-I3)
 • Nombre d’aprovats per convocatòria (PS1-I4)

PS.2
Avaluació, promoció, reconeixement i incentius

PDI:
 • Valoració del professorat per categories, titulació, assignatura (PS2-I1)
 • Percentatge de resposta d’enquestes /titulació (PS2-I2)

PAS:

 • Nombre d’avaluacions realitzades (PS2-I3)
 • Compliment de terminis (PS2-I4)
   

PS.3
Formació

 • Satisfacció de l’alumnat (PS3-I1)
 • Satisfacció del professorat (PS3-I2)
 • Avaluació de l’impacte (PS3-I3)
 • Percentatge d’assistència i puntualitat (PS3-I4)
 • Nombre d’accions formatives realitzades (PS3-I5)
 • Hores fetes pel PAS i pel PDI (PS3-I6)
 • Nombre de places ofertes i cobertes (PS3-I7)
 • Cost per cursos, mòduls i total (PS3-I8)
 • Seguiment i valoració de la carpeta docent (PS3-I9)
 • Seguiment i valoració de la guia docent (PS3-I10)

PS.4
Gestió dels recursos materials

 • Nombre i tipus d’intervencions realitzades (PS4-I2)
 • Nombre de demandes (PS4-I3)
 • Percentatge de demandes acceptades (PS4-I4)
 • Recursos bibliogràfics adquirits (PS4-I5)

PS.5
Gestió de serveis

 • Compliment dels objectius dels serveis (PS5-I1)
 • Nombre de reclamacions, queixes i suggeriments (PS5-I2)

PS.6
Recollida i mesurament de resultats

 • Perfil i satisfacció de l’alumnat de nou ingrés (PS6-I1)
 • Satisfacció estudiants amb el programa formatiu (grau i postgrau) (PS6-I2)
 • Satisfacció PDI (grau i postgrau) (PS6-I3)
 • Satisfacció PAS (grau i postgrau) (PS6-I4)
 • Satisfacció de l’alumnat amb la tasca docent del professorat (grau i postgrau) (PS6-I5)
 • Grau de satisfacció d’empleadors i altres grups d’interès (PS6-I6)
 • Nombre de queixes i suggeriments (PS6-I7)
 • Inserció laboral (PS6-I8)
 • Taxa de rendiment (PS6-I9)
 • Taxa d’èxit (PS6-I10)
 • Taxa de crèdits presentats(PS6-I11)
 • Taxa de fracàs (PS6-I12)
 • Taxa d’eficiència (PS6-I13)
 • Taxa d’abandonament (PS6-I14)
 • Taxa de graduació (PS6-I15)
 • Satisfacció amb les pràctiques externes (PS6-I16)
 • Satisfacció amb els programes de mobilitat (PS6-I17)

PS.7
Gestió i queixes

 • Mitjana de temps de resposta a les reclamacions (PS7-I1)
 • Nombre d’incidències ateses (PS7-I2)
 • Percentatge de d’accions de millora implantades (PS7-I3)

PS.8
Diseny, manteniment i millora del SGIQ

 • Nombre de revisions fetes
 • Nombre d’actualitzacions en el Manual de Qualitat
 • Nombre de dissenys de manuals de Qualitat

PS.9
Gestió documental

 • Percentatge de procediments aprovats (PS9-I1)