Processos de suport

PS.1
Captació i selecció

 • Proposta de necessitats de personal
 • Proposta d’incorporació de personal
 • Acta de la Comissió de contractació
 • Política de Personal

PS.2
Avaluació, promoció, reconeixement i incentius

 • Convocatòria d’avaluació anual
 • Autoinformes PDI / PAS
 • Informes de valoració dels responsables
 • Informe d’avaluació estudiants
 • Informe final d’avaluació
 • Propostes promoció, reconeixements i incentius
 • Memòria anual

PS.3
Formació


 • Proposta base de formació PDI/PAS
 • Petició/sol·licitud formació
 • Acta d’aprovació del nou pla de formació de PAS/PDI
 • Pla de formació bianual del PDI/PAS
 • Esmenes / Suggeriments
 • Memòria anual d’avaluació
 • Memòria del pla de formació amb propostes de millora

----------------------------------

 • Informe de necessitats
 • Proposta de formació
 • Acta d’aprovació programa PADU
 • Registre de matriculats i aptes per activitat formativa
 • Memòria anual

----------------------------------

 • Projecte de reedició del curs
 • Acta d’aprovació del curs
 • Preinscripcions realitzades
 • Registre de matriculats i aptes del curs
 • Memòria anual
   

PS.4
Gestió dels recursos materials

 • Fitxa del Sol·licitud amb justificació
 • Fitxa per al manteniment i gestió dels recursos
 • Fitxa d’Anàlisi de resultats

PS.5
Gestió de serveis

 • Definició d’objectius
 • Pla d’actuacions
 • Memòria d’activitats
 • Memòria acadèmica

PS.6
Recollida i mesurament de resultats

 • Actes de la CGQ
 • Informes i taxes

PS.7
Gestió i queixes

 • Formulari de Queixa o Suggeriment
 • Actes de la CGQ
 • Informe anual de queixes i suggeriments

PS.8
Diseny, manteniment i millora del SGIQ

 • Nombre de revisions fetes
 • Nombre d’actualitzacions en el Manual de Qualitat
 • Nombre de dissenys de manuals de Qualitat

PS.9
Gestió documental

 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procediments
 • Manual de qualitat de títol
 • Formularis
 • Registres