Processos clau o d'execució

PC.1
Captació d’estudiants


 • Nombre de prescripcions i matrícules (PC1-I1)
 • Grau de satisfacció dels centres educatius (PC1-I2)
 • Grau de satisfacció dels participants (PC1-I3)
 • Nombre d’accions de captació (PC1-I4)

PC.2
Accés i admissió d’estudiants

 • Nombre d’alumnes matriculats per vies de accés (PC2-I1)
 • Crèdits matriculats per cada via d’accés (PC2-I2)
 • Nombre de sol·licituds d’admissió a estudis de màster (PC2-I3)
 • Nombre d’alumnes matriculats en màsters oficials (PC2-I4)
 • Nombre d’alumnes matriculats a doctorat (PC2-I5)
 • Percentatge d’admesos en primera opció (PC2-I6)
 • Percentatge en el compliment de terminis (PC2-I7)
 • Grau de cobertura de les places ofertades (PC2-I8)
 • Percentatge de matrícules de nou ingrés (PC2-I9)

PC.3
Matrícula

 • Nombre d’alumnes a la UIB per tipus d’ingrés, estudi i any acadèmic (PC3-I1)
 • Nombre d’alumnes a la UIB per estudi, sexe i any acadèmic (PC3-I2)
 • Nombre de crèdits matriculats per estudi (PC3-I3)
 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne (PC3-I4)

PC.4
Tutoria, orientació i suport a l’estudiant


 • Nombre de tutories sol·licitades (PC4-I1)
 • Nombre de tutories realitzades (PC4-I2)
 • Grau de satisfacció dels alumnes amb l’acció rebuda(PC4-I3)

PC.5
Programa d’acollida

 • Nombre d’alumnat participant (PC5-I1)
 • Grau de satisfacció amb l’acció (PC5-I2)

PC.6
Desenvolupament, ensenyament i avaluació de l’aprenentatge

 • Taxa de rendiment de cada assignatura del títol (PC6-I1)
 • Taxa de rendiment del títol (PC6-I2)
 • Taxa de rendiment del centre (sempre que tingui més d'un estudi) (PC6-I3)
 • Taxa de rendiment de la Universitat (PC6-I4)
 • Indicadors de compliment de les expectatives del títol (PC6-I5)
 • Indicadors per a valorar el progrés dels estudiants del títol (PC6-I6)
 • Taxa d'eficiència dels graduats del títol (PC6-I7)
 • Durada mitjana dels estudis (PC6-I8)
 • Nombre de queixes, reclamacions i suggeriments (PC6-I9)
 • Taxa d’èxit (PC6-I10)
 • Nombre de tesis doctorals inscrites, defensades, amb menció de doctor europeu i amb premi extraordinari de doctorat (PC6-I11)
 • Taxa d’abandonament (PC6-I12)
 • Satisfacció amb la formació rebuda dels titulat (PC6-I13)

PC.7
Formació integral

 • Nombre de consultes, accions de cada servei (PC7-I1)
 • Satisfacció de l’usuari amb l’acció (PC7-I2)

PC.8
Suport a l’estudiant per millorar l’aprenentatge

 • Satisfacció amb el servei de campus extens (PC8-I1)
 • Nombre d’alumnat atès (PC8-I2)

PC.9
Pràctiques externes

 • Percentatge de participació en pràctiques a empreses i institucions (PC9-I1)
 • Satisfacció de l’alumnat amb les pràctiques (grau i postgrau) (PC9-I2)
 • Satisfacció dels tutors de la UIB i de les empreses o institucions (PC9-I3)
 • Grau de compliment dels plans de pràctiques (PC9-I4)

PC.10
Orientació professional

 • Nombre de sol·licituds i d’orientacions realitzades (PC10-I1)
 • Satisfacció dels usuaris amb l’acció (PC10-I2)
 • Percentatge d’assistència a les diferents accions programades (PC10-I3)

PC.11
Mobilitat

 • Nombre d’estudiants (incoming i outgoing) que han sol·licitat una plaça de mobilitat a alguns dels programes de mobilitat/intercanvi en els que participa la UIB (PC11-I1)
 • Grau de satisfacció dels estudiants propis (PC11-I2)
 • Grau de satisfacció dels estudiants externs (PC11-I3)
 • Grau de satisfacció dels tutors (PC11-I4)
 • Percentatge d’estudiants europeus (postgrau) (PC11-I5)
 • Percentatge d’estudiants d’altres continents (postgrau) (PC11-I6)

PC.12
Expedició del títol

 • Taxa de graduació (PC12-I1)