Processos clau o d'execució

PC.1
Captació d’estudiants


 • Pla de promoció i orientació
 • Qüestionari d’avaluació per als centres
 • Qüestionari sobre els recursos utilitzats
 • Formulari de suggeriment
 • Memòria d’actuacions

 

PC.2
Accés i admissió d’estudiants

 • Fitxa preinscripció
 • Llistes admesos a postgrau
 • Llistes d’admesos a grau

PC.3
Matrícula

 • Sol·licituds de matrícula
 • Expedients amb la documentació de cada matrícula
 • Full de liquidació de la matrícula

PC.4
Tutoria, orientació i suport a l’estudiant

 • Facultats i Escoles
 • Responsable de qualitat
 • ICE
 • CTI
 • CGQ

PC.5
Programa d’acollida

 • Valoració de la Diada d’Acolliment per part de l’alumnat
 • Valoració de la Diada d’Acolliment per part de les Facultats i Escoles
 • Valoració de la Diada d’Acolliment per part dels Serveis
 • Valoració de la Diada d’Acolliment per part del Consell d’estudiants
 • Informe dels resultats de l’avaluació de la Diada
 • Pla d’acollida

PC.6
Desenvolupament, ensenyament i avaluació de l’aprenentatge

 • Guies docents de les assignatures
 • Actes de reunió de coordinació
 • Actes d’avaluació
 • Memòria o informe anual
 • Pla de millores

PC.7
Formació integral

Cada servei implicat en processos de formació integral de l’alumne ha de definir i conservar els seus arxius.

PC.8
Suport a l’estudiant per millorar l’aprenentatge

 • Informe Anual
 • Base de dades de persones de la comunitat universitària amb necessitats especials
 • Sol·licituds de supressió de barreres arquitectòniques i de la comunicació
 • Registre d’alumnes atesos
 • Registre d’usuaris
 • Qüestionari de satisfacció

PC.9
Pràctiques externes

 • Conveni de Cooperació Educativa
 • Sol·licitud de pràctiques
 • Certificacions
 • Memòries de pràctiques
 • Compromís de pràctiques

PC.10
Orientació professional

 • Registre de tutoria
 • Planificació anual d’activitats
 • Acta d’aprovació de les accions d’orientació dissenyades
 • Valoració dels alumnes
 • Valoració dels tutors
 • Informe i accions de millora

PC.11
Mobilitat

 • Conveni signat
 • Document que reculli l’organització de l’acció de mobilitat
 • Actes de la CGQ

PC.12
Expedició del títol

 • Sol·licitud + documentació
 • Còpia del títol
 • Llibres de registre