Escoltar

SGIQ Doctorat

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT (SGIQ) DELS PROGRAMES DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)

PRESENTACIÓ DEL SGIQ

La UIB té una llarga tradició en la seva aposta per la qualitat. Des de la dècada dels 90 ha participat en múltiples i variades iniciatives en aquest sentit i, des de llavors, disposa d'una unitat tècnica d'avaluació potent (actualment el Servei d'Estadística i Qualitat Universitària).

La UIB es gestiona de forma centralitzada. La grandària de la institució i el seu interès per optimitzar els recursos de que disposa, units a una llarga tradició en aquest sentit, condueixen al fet que la majoria dels seus processos es dissenyin i es portin a terme a partir de directrius generals. El SGIQ de programes de doctorat , com no podia ser d'altra manera, és fidel a aquest estil.

Aquest sistema es basa en una estructura de qualitat descendent i ascendent. És a dir, a partir de les directrius de la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB) com a màxim òrgan de qualitat de la UIB i de la política institucional de qualitat, es desplega de forma descendent als programes de doctorat. A la vegada, la rendició de comptes, es realitza de forma ascendent, és a dir, des dels programes a la Junta de Centre d'Estudis de Postgrau o a l'Escola de doctorat i d'aquests a la UIB. Una altra característica destacable és la inclusió del Consell Social com a òrgan de participació de la societat i dels grups d'interès externs en el SGIQ i com a receptor principal dels resultats d'avaluació i seguiment dels títols oficials de la UIB, en definitiva, com a òrgan copartícip i promotor de la qualitat i al qual la Universitat rendeix comptes.

El sistema de garantia de qualitat exigeix que es realitzin de forma cíclica els quatre passos del cicle de millora contínua. És a dir: planificar, actuar, avaluar i prendre decisions per avançar en el camí de l'excel·lència.

Els principis inspiradors del sistema de qualitat dels programes de doctorat són, d'una banda, el de legalitat i seguretat jurídica i, d'altra banda, el de publicitat, transparència i participació. El primer indica que la Universitat garanteix el compliment de la legislació i la normativa vigent, així com els criteris i directrius per a la garantia de qualitat establerts en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). El segon constata la importància de la informació pública i la rendició de comptes, així com de la participació dels col·lectius interns i externs implicats.

MARC LEGAL I NORMATIU

RD 1393/97 y RD 861/2010 definen el marco general para la verificación, seguimiento y acreditación de los títulos oficiales.

RD 99/2011 establece el marco particular para la verificación y acreditación del doctorado

Normativa UIB

ACORD NORMATIU 10208, del dia 17 de febrer de 2012 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

http://postgrau.uib.cat/informacio/normativa/

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

El disseny del SGIQ (Sistema de Garantia Intern de Qualitat) ha suposat l'atribució de noves funcions a alguns òrgans de govern col·legiats i unipersonals ja existents en el si de la UIB i la creació d'alguns òrgans nous: la Comissió de Qualitat de la UIB, les Comissions de Garantia de Qualitat i els responsables de qualitat de cada títol oficial.

Les principals responsabilitats en la gestió, coordinació i seguiment del SGIQ del programa de doctorat corresponen al responsable de qualitat, a la Comissió de garantia de qualitat del programa, i a la pròpia universitat.

El Responsable de Qualitat del programa de doctorat serà el coordinador del mateix. La seva principal responsabilitat és que totes les actuacions que s'indiquen en el SGIQ del programa es duguin a terme. El coordinador serà designat per la rectora de la universitat o per un acord entre rectors quan es tracti de programes conjunts o de la manera indicada en el conveni amb altres institucions quan es dugui a terme un doctorat en col·laboració. Aquesta condició ha de recaure sobre un investigador rellevant i ha d'estar avalada per la direcció prèvia d'almenys dues tesis doctorals i la justificació de la possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari. En cas que aquest investigador ocupi una posició en la qual no sigui aplicable l'esmentat criteri d'avaluació, ha d'acreditar mèrits equiparables als assenyalats.

Comissió de Garantia de Qualitat del Programa de doctorat. Actuarà com tal la Comissió Acadèmica amb la participació d'altres agents implicats al programa: professorat, doctorands, responsables acadèmics, personal de suport i altres agents externs. La funció d'aquesta comissió serà analitzar els resultats que es produeixin com a conseqüència de l'aplicació del SGIQ, elaborar les propostes d'actuació que consideri oportunes, dur a terme el seguiment de les mateixes, rendir comptes i difondre els resultats obtinguts. La comissió acadèmica de cada programa és la responsable de la seva definició, actualització, qualitat i coordinació, així com del progrés de la investigació i de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand del programa.

Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB). La CQUIB es constitueix com una comissió permanent que vetlla per la correcta implantació, gestió, coordinació i seguiment dels títols oficials de la UIB. És el màxim òrgan de qualitat de la UIB al que rendeixen comptes tots els òrgans de qualitat dels títols de la UIB.

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària és un servei proveïdor d'informació que actua, al seu torn, com a assessor i facilitador en el disseny, implantació i millora contínua del SGIQ.

http://sequa.uib.es/qualitat/

MECANISMES I PROCEDIMENTS DE SEGUIMENT PER SUPERVISAR EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA, ANALITZAR ELS SEUS RESULTATS I DETERMINAR LES ACTUACIONS OPORTUNES PER A LA SEVA MILLOR

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) dels títols oficials de la UIB es basa en l'aplicació cíclica de quatre fases consecutives:

 • Recollida i anàlisi d'informació
 • Presa de decisions
 • Control, revisió i millora contínua
 • Rendició de comptes

La informació que generi el SGIQ ha de ser recopilada pel responsable de qualitat del títol i analitzada per la CGQ (Comissió de Garantia de Qualitat del Títol).

D'aquesta anàlisi s'han de realitzar accions de millora (correctivas o preventives) per tal de solucionar els punts febles, prevenir la seva potencial aparició o millorar el sistema. Com a conseqüència de la priorització d'aquestes accions s'elaboraran plans de millora que hauran de ser aprovats pel Centre d'Estudis de Postgrau o l'Escola de Doctorat.

Els plans de millora s'han d'executar segons el previst i el Coordinador i responsable de qualitat del programa de doctorat fa un seguiment continu de l'efectiva implantació de les accions planificades.

Fruit d'aquesta anàlisi, i en funció dels resultats obtinguts, és possible que s'hagi de modificar el programa o fins i tot, es produeixi l'eventual extinció del títol.

Finalment, la CGQ ha de rendir comptes de l'activitat de la titulació mitjançant un informe anual d'avaluació i seguiment (IAS) que reculli els principals resultats de les activitats realitzades (incloent totes aquelles relatives a la gestió de la qualitat) i que revisarà i aprovarà la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB).

Estructura bàsica de l’IAS:

 • Dades identificatives
 • Resultats i indicadors de la implantació del programa de doctorat
  • Perfil d'ingrés (Titulació de procedència, Nombre d'estudiants procedents d'altres països, etc.)
  • Satisfacció dels col·lectius implicats (doctorands, directors de tesi/personal acadèmic, Personal d'administració i tècnic, egressats).
  • Desenvolupament de les activitats formatives
  • Projectes d'investigació actius en temes relacionats amb les línies d'investigació del programa.
  • Recursos materials
  • Resultats (tesis produïdes, taxes d'èxit en la realització de tesis doctorals, qualitat de les tesis i contribucions resultants)
  • Resultats dels programes de mobilitat
  • Seguiment dels egressats (situació laboral, percentatge d'alumnes que obtenen ajudes postdoctorals)
  • Nombre de contribucions científiques del personal que participa al programa
 • Revisió de les recomanacions i modificacions
  • Accions derivades de les recomanacions dels informes de verificació
  • Accions derivades de les recomanacions dels informes de seguiment de l’AQUIB
  • Modificacions introduïdes
 • Sistema de garantia de qualitat
 • Planificació d'accions de millora
 • Informació pública disponible

SATISFACCIÓ DELS COL·LECTIUS IMPLICATS

Els processos d'enquesta previstos, la seva periodicitat i la forma d'aplicació es mostren en la següent taula.

Eina de recollida de la informació

Servei/Unitat

Periodicitat

Aplicació

Enquesta de satisfacció dels DOCTORANDS amb l’organització del programa formatiu

SEQUA

Anual

UIBdigital

Enquesta de satisfacció del Personal Docent i Investigador

SEQUA

Anual

UIBdigital

Enquesta de satisfacció del del PAS

SEQUA

Anual

UIBdigital

Enquesta d'inserció laboral i satisfacció dels doctors egressats

SEQUA

Anual

e-mail i telefònica

Tres anys després de la lectura de la seva tesi

 

http://sequa.uib.es/estadistica/

 

PROCEDIMENTS QUE ASSEGUREN EL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES DE MOBILITAT I ANÀLISI DELS SEUS RESULTATS

El programa de doctorat es preocupa de la mobilitat dels seus doctorands, raó per la qual estableix relacions i convenis amb empreses i altres entitats, del que el Responsable de Qualitat informa a la CGQ perquè analitzi la seva conveniència i estableixi els criteris de participació i selecció. Així mateix, la CGQ es responsabilitzarà que s'informi adequadament als doctorands, durà a terme la selecció dels doctorands participants i realitzarà el seguiment i avaluació de l'activitat realitzada per cada doctorand.

A aquest efecte, la SCGQ establirà, i revisarà l'actualització del programa de mobilitat i els criteris d'avaluació. Podrà delegar el seguiment en els directors dels doctorands, que n’informaran dels resultats obtinguts.

La CGQ analitzarà sistemàticament els resultats de la mobilitat i deixarà constància d'aquesta anàlisi i de les conclusions i propostes de millora en el corresponent Informe anual de seguiment i avaluació (IAS).

MECANISMES PER PUBLICAR INFORMACIÓ PÚBLICA (SOBRE EL PROGRAMA, EL SEU DESENVOLUPAMENT I ELS SEUS RESULTATS)

Un dels principis inspiradors del sistema és el de publicitat, transparència i participació que constata la importància de la informació pública i la rendició de comptes, així com de la participació dels col·lectius interns i externs implicats.

En concret la universitat donarà informació actualitzada en la web sobre:

 • El programa
 • El perfil d'ingrés
 • Matriculació
 • Orientació a estudiants de nou ingrés
 • Procediments d'admissió i selecció
 • Activitats formatives
 • Complements de formació
 • La satisfacció dels col·lectius implicats
 • El desenvolupament del programa i resultats obtinguts.

La CGQ ha de rendir comptes de l'activitat de la titulació mitjançant un informe anual d'avaluació i seguiment (IAS) que reculli els principals resultats de les activitats realitzades (incloent totes aquelles relatives a la gestió de la qualitat) i que revisarà i aprovarà la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB).

PROCEDIMENTS I MECANISMES QUE ASSEGUREN LA COORDINACIÓ EN EL CAS DE PROGRAMES INTERUNIVERSITARIS

En el cas de programes de doctorat en els quals participi més d'una universitat, s'establirà un conveni entre les mateixes de manera que s'asseguri que la universitat responsable de la coordinació rep informació de la resta sobre el seguiment del desenvolupament i l'anàlisi dels resultats.

Així mateix, la CGQ vetllarà perquè la informació aportada és completa i actualitzada a les pàgines web de totes les universitats participants al programa, així com que es vagin realitzant les anàlisis adequades per al seguiment del programa.

En tot cas, els programes de doctorat interuniversitaris que siguin coordinats des de la UIB aplicaran el SGIQ de la UIB. Els programes de doctorat interuniversitaris en els quals la UIB sigui únicament participant però no coordinadora aplicaran el SGIQ de la universitat coordinadora.

PROCEDIMENTS I MECANISMES DE SEGUIMENT DE DOCTORS EGRESSATS

El programa de doctorat disposarà de suficient informació per realitzar el seguiment dels doctors egressats mitjançant diverses fonts d'informació:

 • Conveni de la UIB amb el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i Seguretat Social per disposar de dades relatives a la situació laboral dels egressats.
 • Registre del Vicerectorat d'Investigació d'ajudes per a contractes post-doctorals
 • Enquesta d'inserció laboral i satisfacció d'egressats

Les dades obtingudes s'analitzaran en el si de la CGQ que deixarà constància d'aquesta anàlisi i de les conclusions i propostes de millora en el corresponent Informe anual de seguiment i avaluació (IAS).