Escoltar

Responsables de qualitat

 1. El responsable de qualitat és el degà o director de centre o la persona que delegui, o el director del màster o la persona que delegui, preferiblement membre de l’equip directiu o del professorat del títol.
 2. Les funcions del responsable de qualitat de cada títol oficial de grau o de màster de la UIB són les següents:
  1. Liderar i vigilar les activitats relatives a la qualitat del títol i del professorat i impulsar la cultura de la qualitat.
  2. Assegurar-se que s'estableixen, s’implanten i es mantenen els processos necessaris per al desenvolupament del SGIQ en relació amb el títol.
  3. Rebre i recopilar la informació necessària per al seguiment correcte del títol, entre altra informació, l'opinió i el nivell de satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats i la satisfacció amb el seu programa formatiu, els resultats en el desenvolupament dels processos, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, els resultats de la formació, el desenvolupament dels objectius i els resultats de les pràctiques externes i de les activitats de mobilitat.
  4. Revisar periòdicament la informació pública del títol i assegurar que es manté actualitzada i accessible a tots els grups d’interès.
  5. Rebre i recopilar la informació relativa a l'avaluació global del professorat i traslladar-la a la CGQ per fer-ne una anàlisi i discussió.
  6. Convocar i informar la CGQ sobre el desenvolupament del títol i de qualsevol necessitat de millora.
  7. Exercir la representació de la CGQ davant altres òrgans interns o externs.

h) Rebre i gestionar les reclamacions, les queixes i els suggeriments que es presentin.

i) Qualsevol altra que hom li encarregui en el seu nomenament o li assigni la junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau.