Escoltar

Funcions d'altres òrgans de govern

Consell de Govern

  • Revisar i aprovar els aspectes relacionats amb el SGIQ que li elevi la CQUIB i el Consell de Direcció.

Consell de Direcció

  • Proposar al Consell de Govern la normativa i tots els aspectes relacionats amb el SGIQ.

  • Executar la normativa i els procediments que aprovi el Consell de Govern.

  • Assegurar la disponibilitat dels recursos materials i humans necessaris per a la correcta implantació del SGIQ

Consell Social

  • Participar en la millora contínua de la Universitat.

  • Articular la participació de la societat i dels grups d'interès externs en el SGIQ.

  • Rebre informació sobre els resultats i el seguiment dels títols oficials i ser l'òrgan receptor de la rendició de comptes.

El Rector

El Rector és el responsable de la qualitat dels títols que ofereix la UIB, per tant, és el responsable de la correcta planificació, implantació, avaluació i millora del SGIQ.