Escoltar

Comissió d'Estudis de Postgrau

Les comissions de garantia de qualitat dels títols oficials de la UIB es constitueixen com a comissions permanents que vetllaran per la qualitat dels títols oficials i per la correcta implantació, gestió i coordinació i el seguiment de les activitats relatives al SGIQ de cada títol.

Composició

 1. El responsable de qualitat del títol.
 2. Un màxim de tres professors que imparteixin docència al títol elegits per la junta de centre o per l’organisme que gestioni el màster.
 3. Un representant de l’alumnat de la titulació, elegit per la junta de centre o per l’organisme que gestioni el màster.
 4. Un representant del personal d’administració i serveis, elegit per la junta de centre o pel Centre d’Estudis de Postgrau.

Funcions

 • Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
 • Verificar la implantació del SGIQ.
 • Desplegar la política de qualitat de la institució en l’àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre’n comptes a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 • Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d’actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
 • Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
 • Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 • Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau.

Normes de funcionament i mecanismes de presa de decisions

Cada CGQ ha de triar entre els seus membres un secretari, que aixecarà actes i custodiarà els registres i evidències necessaris per a la correcta avaluació i el seguiment continu del títol i per a l’acreditació posterior.

En funció dels temes que s’hagin de tractar, és molt recomanable convidar agents interns o externs a la titulació, representants dels grups d'interès (col·legi professional, ocupadors, Administració pública, graduats, etc.).

La CGQ de cada títol ha d’analitzar i tenir en compte les queixes i els suggeriments rebuts, la satisfacció dels estudiants i de la resta de membres de la comunitat universitària, els resultats de les pràctiques externes, els resultats de la inserció laboral i la satisfacció dels titulats, les opinions dels ocupadors, etc., a l'hora de fer les seves propostes.