Escoltar

Comissió d'elaboració i disseny dels nous títols de grau (CED)

La composició i funcions de la comissió d’elaboració i disseny dels títols de grau (CED) es regula a l’ACORD NORMATIU del dia 22 de novembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (https://seu.uib.cat/fou/acord/100/10040.html)

A l’esmentat acord s’estipulen la composició i funcions de les CED de grau i de màster:

Article 5. Comissió d’elaboració i disseny dels títols de grau (CED)

1. D’acord amb l’article 3.1 d’aquest reglament, la junta de centre a què hagi quedat adscrita la titulació de grau constituirà una comissió d’elaboració i disseny del títol de grau (CED) d’acord amb les recomanacions del Consell de Direcció. Aquesta comissió serà integrada per un màxim de 12 membres.

2. La comissió d’elaboració i disseny de cada títol de grau (CED) tindrà la composició següent:

a) El president: el degà o director del centre, o persona que delegui.

b) Un màxim de 10 professors elegits per la junta de centre, amb l’acord previ del consell de departament al qual pertanyi cada professor. No cal que els professors elegits siguin membres de la junta de centre i se’n poden elegir suplents.

La comissió nomenarà, entre els professors, un secretari, que s’encarregarà de convocar les reunions i redactar-ne i custodiar-ne les actes.

c) Un estudiant elegit per la junta de centre entre els que cursen estudis de la titulació, sense necessitat que sigui membre de la junta. Se’n pot elegir suplent.

A cada comissió hi haurà el suport d’un membre del personal d’administració i serveis.

3. Són funcions de la CED:

a) Elaborar i dissenyar el pla d’estudis, d’acord amb la normativa aplicable.
b) Fer la memòria i formalitzar la documentació requerida.
c) Aprovar formalment el pla d’estudis elaborat.

 

Article 33. Comissió d’elaboració i disseny dels màsters (CED)

1. D’acord amb l’article 29 del present reglament, el Consell de Direcció nomenarà formalment la comissió d’elaboració i disseny de cada títol de màster (CED) la proposta d’implantació del qual hagi estat aprovada. Aquesta comissió serà formada per un màxim de 7 membres.

2. La comissió d’elaboració i disseny de cada títol de màster (CED) tindrà la composició següent:

a) El president: designat pel director del Centre d’Estudis de Postgrau d’acord amb l’òrgan proponent del màster i amb la resta dels membres de la CED.
b) Un màxim de 5 professors elegits per la junta de centre o pel Centre d’Estudis de Postgrau d’acord amb les recomanacions del Centre d’Estudis de Postgrau a què fa referència l’article 27.2 d’aquest reglament. Se’n poden elegir suplents. 

En cas de plans d’estudis que constitueixin el període formatiu d’un doctorat, és necessari que els professors que resultin elegits siguin doctors.

La comissió nomenarà, entre els professors, un secretari, que s’encarregarà de convocar les reunions i redactar-ne i custodiar-ne les actes.

c) Un estudiant elegit per la junta de centre o pel Centre d’Estudis de Postgrau entre els que cursen estudis de màster. Se’n pot elegir suplent.
d) En el cas de titulacions amb perfil professional, es pot designar un membre dels col·legis professionals, de l’administració pertinent o del món empresarial i social, amb veu i sense vot.

A cada comissió hi haurà el suport d’un membre del personal d’administració i serveis.

4. La CED de cada titulació es reunirà, si escau, amb membres dels col·legis professionals, representants de l’administració pertinent o del món empresarial i social i amb titulats de la UIB en les diverses titulacions que consideri adients, així com amb el Consell Social de la Universitat, durant el procés d’elaboració del pla d’estudis.

5. Són funcions de la CED:

a) Elaborar i dissenyar el pla d’estudis, d’acord amb la normativa aplicable.
b) Fer la memòria i formalitzar la documentació requerida.
c) Aprovar formalment la proposta de pla d’estudis.