Escoltar

Comissió assessora del disseny i l'elaboració dels nous títols de grau (CADE)

 

La composició i funcions de la comissió assessora del disseny i l’elaboraciód els nous títols de grau (CADE) es regula a l’ACORD NORMATIU del dia 22 de novembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (https://seu.uib.cat/fou/acord/100/10040.html)

Al títol IV de l’esmentat acord s’estableix que:

Article 56. Naturalesa de la comissió assessora del disseny i l’elaboració dels títols de grau i màster (CADE)

1. La comissió assessora del disseny i l’elaboració dels títols de grau i màster (CADE) és l’òrgan assessor del Consell de Direcció en relació amb els títols oficials de la UIB i serà nomenada per aquest.

2. La comissió assessora del disseny i l’elaboració dels títols de grau i màster (CADE), que donarà suport a les comissions d’elaboració dels diversos plans d’estudis de grau i màster, farà els informes que estableix el present reglament i resoldrà, si escau, eventuals conflictes que es puguin plantejar en l’elaboració dels plans d’estudis esmentats.

3. Tots els informes que elaborarà aquesta comissió es remetran al Consell de Direcció per a l’adopció de l’acord corresponent.

4. Cada CED, mitjançant el seu president, pot sol·licitar a la CADE el suport i l’assessorament necessaris per dur a terme la tasca encomanada.

Article 57. Organització i composició de la comissió assessora del disseny i l’elaboració dels títols de grau i màster (CADE)

1. La composició de la CADE és la següent:

a) El vicerector competent en matèria de docència i qualitat, que la presidirà.
b) El vicerector competent en matèria de professorat i ordenació acadèmica.
c) El vicerector competent en matèria de postgrau.
d) El director del Centre d’Estudis de Postgrau.
e) La cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA), que actuarà com a secretària i s’encarregarà de convocar les reunions pertinents i de redactar-ne i custodiar-ne les actes.

2. La CADE pot sol·licitar l’ajut de qualsevol membre del PDI de la UIB que consideri necessari.

Article 58. Funcions de la comissió assessora del disseny i l’elaboració dels títols de grau i màster (CADE)

1. Les funcions de la comissió assessora del disseny i l’elaboració dels títols de grau i màster (CADE) són:

a) El suport acadèmic i tècnic per a l’elaboració dels plans d’estudis de grau i de màster.
b) L’emissió d’informes en cas de dificultats en l’elaboració del pla d’estudis.
c) La realització dels informes finals dels plans d’estudis aprovats per les juntes de centre o per les comissions específiques.
d) La realització de propostes adreçades al Consell de Direcció per a la resolució d’eventuals problemes derivats de l’elaboració dels plans d’estudis.
e) Tots els informes que li proposi el Consell de Direcció, d’acord amb les seves funcions.