Escoltar

Comissió d'Avaluació Docent (CAD)

CONDICIÓ: DEFINIR ELS PERFILS I CRITERIS DE SELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ.

CONDICIÓ: ESTABLIR EL PROCEDIMENT QUE GARANTEIXI LA PUBLICITAT DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ

COMPOSICIÓ
 • Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que la presideix
 • Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària
 • Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea
 • Representant dels directors de departament, designat pel Consell de Direcció
 • Representant dels degans i directors d’escola, designat pel Consell de Direcció
 • Alumne/alumna d’últims cursos de titulacions de grau o postgrau, designat pel Consell de Direcció
 • Persona designada pel Consell Social
 • Persona designada per l’AQUIB
 • 1 representant de la Junta del PDI
 • 1 representant del Comitè d’Empresa
 • S’elegirà un secretari entre els seus membres

Seran nomenats per la Rectora, a proposta del vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

La UIB garanteix la publicitat de la composició de la CAD. La composició s’ha de  publicar al Full Oficial de la Universitat (FOU), a la pàgina web de la Universitat i a la web del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària.

A la taula adjunta es descriuen els criteris de selecció dels membres de la CAD.

MEMBRE DE LA CAD
CRITERI DE SELECCIÓ
Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que la presideix
Membre nat
Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària
Membre nat
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea
Membre nat
Representant dels directors de departament, designat pel Consell de Direcció
Quinquennis i trams docents.
Competència, disponibilitat i experiència.
Representant dels degans i directors d’escola, designat pel Consell de Direcció
Quinquennis i trams docents.
Competència, disponibilitat i experiència.
Alumne/alumna d’últims cursos de titulacions de grau o postgrau, designat pel Consell de Direcció
Alumne d’últims cursos de titulacions de grau o postgrau.
Preferiblement membre dels òrgans de representació dels alumnes.
Competència i disponibilitat.
Persona designada pel Consell Social
El Consell Social definirà els criteris de selecció d’acord amb el perfil dels seus membres
Persona designada per l’AQUIB
L’AQUIB i el Consell de Direcció definiran els criteris de selecció d’acord amb el perfil dels seus membres
1 representant de la Junta del PDI
Competència, disponibilitat i experiència.
1 representant del Comitè de Empresa
Competència, disponibilitat i experiència.

 
Els membres de la CAD hauran de mantenir una imparcialitat absoluta en la seva actuació, i tendran que declarar els possibles conflictes d’interessos que poden presentar-se i, si és procedent, abstenir-se de participar en el procediment en els termes prevists en l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del procediment administratiu comú. També podran ser recusats d’acord amb el que disposa l’article 29 de la mateixa norma.
 
A la vegada, hauran d’actuar amb objectivitat, independència i rigor professional, i hauran de respectar la confidencialitat de les dades personals de les persones sol·licitants i guardar secret de les deliberacions de la Comissió. La Comissió estendrà acta de totes les reunions.
 
FUNCIONS:
 • Convocatòria anual del procés d’avaluació docent
 • Realitzar l’informe d’avaluació relatiu a cada professor/professora, a instàncies de la UIB o del mateix docent
 • Notificar i certificar els resultats de l’avaluació de la docència a la persona interessada
 •  Elevar els informes emesos a la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB)
 •  Proposar accions formatives i altres activitats de millora als professors avaluats
 •  Proposar als òrgans pertinents la presa de decisions per millorar la qualitat del professorat i de la docència en l’àmbit institucional
 •  Rendir comptes i assessorar  la CQUIB en tot el que sigui relatiu a l’avaluació docent del professorat
 • Vetllar per la transparència i el rigor del procés d’avaluació i la confidencialitat de les dades
 • Revisar periòdicament el procés d’avaluació docent i, si és procedent, proposar els canvis pertinents per  millorar-lo contínuament