Estructura documental

Els documents que configuren el Sistema de Garantia Intern de la Qualitat són el Manual del SGIQ i un conjunt de procediments elaborats sobre la base del mapa de processos de la UIB. Aquests procediments es completen amb tota una sèrie de formularis o formats que serviran per registrar les activitats pròpies dels centres