Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)

El sistema de gestió de qualitat exigeix que es realitzin de forma cíclica les quatre passes del cicle de millora contínua, és a dir: planificar, actuar, avaluar i prendre decisions per avançar en el camí de l’excel·lència.

Els tres elements fonamentals del SGIQ, que conformen el manual de qualitat, són els següents:

El disseny del sistema de gestió dels títols té dos elements transversals, és a dir, dos aspectes que afecten a la totalitat: la participació dels grups d’interès, tant interns com externs, i la informació pública i la rendició de comptes.

En el gràfic adjunt podreu veureu les diferents fases del sistema de gestió que es succeeixen de forma cíclica: disseny, implantació i revisió i millora.

Un cop implantat el SGIQ a totes les titulacions de grau i màster, la fase de revisió i millora, acompanya tot el procés de desenvolupament del sistema. La recollida d’informació quantitativa i qualitativa, la seva anàlisi i l’actuació al respecte han de ser constants i contínues.

El gràfic següent recull els resultats esperats amb la implantació d’aquest model de gestió.