Escoltar

Què fem ?

La missió del SEQUA és contribuir a facilitar el camí de la institució universitària cap a l’excel·lència i, de forma específica, a la millora contínua de la docència i la seva plena adaptació a l’espai europeu d’educació superior, proporcionant als diferents grups d’interès l’assessorament, la formació, les dades, els indicadors, els informes i les eines més adients.

El SEQUA, a més de realitzar les funcions que té assignades, ha d’assumir les funcions de donar suport tècnic als títols oficials quant al disseny, la implantació, l’avaluació, el seguiment, la modificació i l’acreditació. Les tasques concretes a realitzar són:

a) Suport tècnic al disseny, la implantació, l’avaluació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials de grau i de màster (VERIFICA, MONITOR, ACREDITA,…).

b) Introducció dels plans d’estudis de grau i de màster al programa d’oficialització de títols del Ministeri.

c) Assessorament dels consells d’estudis de les titulacions de grau i de màster en qüestions de planificació i coordinació docent.

d) Formació, consultoria i assessorament relatius al sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) dels títols oficials i propis de la UIB.

e) Realització d’estudis i informes de seguiment dels títols oficials i dels títols propis.

f) Coordinació general del Pla d’acció tutorial (PAT) de la UIB.

g) Recopilació i difusió d'informació i assessorament tècnic a la Universitat en matèria de convergència europea.

h) Relació tècnica amb les agències de qualitat.

Per a més informació, podeu consultar l'Acord executiu 10213, del dia 22 de febrer de 2012 pel qual es modifica el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA).

Antecedents del SEQUA

El 28 de gener de 1997 va ser creada la Unitat Tècnica d'Avaluació (FOU 131, de 28 de gener, Resolució del Rectorat 3414).

L'0ficina de Planificació i Prospectiva va ser creada per Acord executiu el 30 de maig de 2000 (FOU 179, de 30 de juny, Acord executiu 5021).

Posteriorment, el 7 de juny de 2007 es canvia la denominació i passa a ser Servei d'Estadística i Qualitat Universitària (FOU 283, de 22 de juny, Acord executiu 7960).