Què fem ?

La missió del SEQUA és contribuir a facilitar el camí de la institució universitària cap a l’excel·lència, a la millora contínua de les titulacions, de la docència i de la gestió, proporcionant als diferents grups d’interès l’assessorament, la formació, les dades, els indicadors, els informes i les eines més adients.

El SEQUA, ofereix assessorament i dona suport tècnic als títols oficials quant a la implantació, el seguiment i l’acreditació.  Les principals tasques que realitza són:

a) Suport tècnic a la implantació, el seguiment i l’acreditació dels títols oficials de grau, màster i doctorat.

b) Recollida d'informació (quantitativa i qualitativa) i construcció d'indicadors.

c) Realització d’estudis i informes (interrupció dels estudis, inserció laboral, etc.)

d) Assessorament i suport tècnic a l'elaboració dels informes de seguiment intern i els informes d'autoavaluació.

e) Relació tècnica amb les agències de qualitat.

El SEQUA s'encarrega també del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Universitat. Algunes de les funcions assignades són:

a) Disseny, manteniment i actualització del SGIQ.

b) Formació i assessorament en matèria de qualitat.

c) Adaptació del SGIQ al Programa AUDIT de la ANECA.

Un altre bloc de treball del SEQUA, està relacionat amb l'avaluació de la docència, en aquest sentit, el treball realitzat es centra en:

a) Disseny i revisió del Qüestionari d'opinió dels estudiants sobre la tasca docent del professorat.

b) Aplicació del qüestionari.

c) Elaboració i distribució d'informes individuals i agregats.

d) Disseny del model d'avaluació del professorat de la UIB, adaptat al model DOCENTIA de l'ANECA.

En el marc de l'avaluació de l'acompliment, carrera professional, les funcions que té encomenadas són les següents:

a) Dissenyar el procés de gestió i d'avaluacio per objectius (Blocs 1 i 2B del Sistema d'Avaluació de l'Acompliment)

b) Col·laboració amb el CTI en el disseny i adaptació de l'eina JIRA a la gestió per objectius.

c) Disseny d'eines i documents

d) Assessorament tècnic a les CGQs i al PAS en general en relació a la gestió i avaluació per objectius.

e) Elaboració d'estudis i informes relacionats amb la gestió i avaluació per objectius.

f) Aplicació, recollida d'informació i elaboració d'informes referits a l'avaluació amb la implicació amb la feina (apartat 2B)

g) Suport tècnic a la CARHU (Bloc 1, 2A i 2B).

A més dels aspectes que ja s'han citat, el SEQUA realitza també altres funcions:

a) Col·laboració amb el Projecte Vida Universitària de la Xarxa Lluis Vives.

b) Coordinació general de les unitats tècniques de qualitat de les unversitats espanyoles i col·laboració en l'organització de les jornades anuals.

c) Realització d'un projecte de cooperació universitària amb Bolívia en matèria de qualitat.

d) Realització amb altres entitats d'un seguiment de la inserció laboral dels titulats.

e) Participació activa en jornades i congressos.

f) Elaboració de llibres, comunicacions i articles en matèria de qualitat universitària.

g) etc.

Per a més informació, podeu consultar l'Acord executiu 10213, del dia 22 de febrer de 2012 pel qual es modifica el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA).

Antecedents del SEQUA

El 28 de gener de 1997 va ser creada la Unitat Tècnica d'Avaluació (FOU 131, de 28 de gener, Resolució del Rectorat 3414).

L'0ficina de Planificació i Prospectiva va ser creada per Acord executiu el 30 de maig de 2000 (FOU 179, de 30 de juny, Acord executiu 5021).

Posteriorment, el 7 de juny de 2007 es canvia la denominació i passa a ser Servei d'Estadística i Qualitat Universitària (FOU 283, de 22 de juny, Acord executiu 7960).