Bústia de comentaris i suggeriments

En el següent formulari podeu aportar els vostres suggeriments o comentaris de l'informe d'autoavaluació dels estudis actualmente en procés d'acreditació. Posteriorment, el resultat serà enviat al grup d'experts per iniciar la fase d'avaluació externa durant la visita a la UIB. Recordau que el termini és fins dia 19 de Febrer de 2019.

Us agraïm la vostra col·laboració.

Nom i llinatges: 

Col·lectiu:  

Títulació: 

Comentaris o suggeriments :

 
 

 

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.