Compromís del SEQUA amb la qualitat

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que es desenvolupin en l’àmbit de la seva competència.
 
Es compromet a:
 
  • Participar de forma activa en la implantació de la cultura de la qualitat i la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears.
  • Desenvolupar la seva activitat d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia de la qualitat de l’EEES i amb els principis de legalitat i seguretat jurídica.
  • Satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
  • Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la seva gestió.
  • Assegurar l’orientació a l’usuari i ser un servei de referència que actuï com a model davant la resta d’unitats
  • Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.
 
La directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar totes i cadascuna de les persones del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària. Per això, es compromet a comunicar aquest compromís a tota l’organització i a implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat. Així mateix, vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar-ne la contínua adequació.
 
 
M. Jesús Mairata
Cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
 
 
Palma, 15 de març de 2010