Seguiment

 

Durant tota la vida dels títols ha de coexistir un doble sistema de garantia de qualitat, extern i intern. Pel que fa al sistema extern, l’AQUIB és l’òrgan que la llei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determina com a responsable. El procés de seguiment extern culmina en l’acreditació.

Pel que fa al sistema intern, la normativa exigeix que les institucions disposin de mecanismes formals per controlar i revisar els seus títols, i han de garantir que recopilen, analitzen i utilitzen informació pertinent per a la gestió eficaç. Un altre aspecte essencial és la publicació d’informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant qualitativa com quantitativa, i la rendició pública de comptes sobre el seu desenvolupament. Aquest conjunt d’activitats és el que anomenam seguiment i es reflecteix, cada any, en l’Informe anual de seguiment i avaluació (IAS) de les titulacions oficials.

La Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) de cada titulació oficial de grau o de màster ha d’elaborar un IAS que ha de ser aprovat per la junta del centre responsable dels estudis, i ratificat per la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB).

Un cop ratificat, es lliura a l’AQUIB per ser sotmès al procés de seguiment extern. Posteriorment, l’Agència fa arribar a la UIB un informe extern de valoració.

Els informes derivats d’aquest procés (IAS i informe extern) s’han de publicar a la web de la titulació com a rendició de comptes de l’activitat de la titulació i del seu compromís amb la qualitat.

Curs 2019-20
 
Curs 2018-19
Curs 2017-18
 
Curs 2016-17
 
Curs 2015-16
 
Curs 2014-15