Escoltar

Qüestionari d'opinió de l'alumnat sobre la tasca docent

Procediment 2018-19

El curs 2018-19 es duu a terme un pla pilot que  revisarà el procediment relacionat amb les enquestes de satisfacció de l’alumnat amb la tasca docent amb l’objectiu fonamental de millorar el percentatge de respostes per assignatura.

Dins l’horari de classe un enquestador, coordinat pel SEQUA, aplicarà els qüestionaris presencialment. Els alumnes respondran fent ús dels aparells mòbils (telèfon, tauleta, ordinador, etc.) durant un període de deu minuts aproximadament.

Graus:

El període d’aplicació dels qüestionaris per als estudis de grau serà entre el 19 de novembre i el 21 de desembre de 2018 per a les assignatures del primer semestre. Per a les assignatures del segon semestre i anuals s’aplicaran entre l’1 i el 12 d’abril i entre el 29 d’abril i el 31 de maig de 2019.

En el cas de titulacions en línia, l’alumnat podrà emplenar els qüestionaris mitjançant UIB digital en els terminis prevists. Per tal d’afavorir la participació, s’activaran baners de recordatori cada cop que l’estudiant accedeixi a UIB digital.

Màsters:

La direcció del CEP, oïda la direcció de cada un dels màster, proposarà al SEQUA la data concreta i els detalls per dur a terme l’aplicació dels qüestionaris presencialment en funció de les peculiaritats o necessitats de cada títol. Es recomana, sempre que sigui possible, que s’agrupin les enquestes en un màxim de tres períodes durant el curs acadèmic per tal d’augmentar l’eficiència del procediment.

En el cas de titulacions en línia i semipresencials, l’alumnat podrà emplenar els qüestionaris mitjançant UIB digital en el termini que proposi la direcció del màster.

Modalitats i criteris d'aplicació dels qüestionaris. Grau i màster

Modalitat obligatòria grau. L’enquesta de grup assignatura és obligatòria per al professorat en qualsevol dels casos següents:

 1. Professors i professores ajudants, ajudants doctors, contractats doctors, col·laboradors, contractes Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, i postdoctorals.
 2. Professors i professores associats que fa dos o menys anys que estan contractats i imparteixen un terç o més d’hores per grup assignatura (20 hores o més per a assignatures de 6 crèdits).
 3. Professors i professores titulars d’universitat i catedràtics d’universitat que tenen dos anys o menys d’antiguitat a la UIB i imparteixen un terç o més d’hores per grup assignatura (20 hores o més per a assignatures de 6 crèdits).
 4. Professorat que hagi obtingut una puntuació mitjana de l’ítem global dels qüestionaris d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent del professorat inferior a 6 durant els dos darrers anys. En aquest cas s’avaluarà obligatòriament el docent de tots els grups assignatura que imparteixi.
 5. Professorat que hagi obtingut una puntuació a l’ítem global dels qüestionaris d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent del professorat inferior a 5 en algun grup assignatura durant els darrers dos anys. En aquest cas únicament s’avaluarà obligatòriament el docent del grup assignatura en qüestió.

Modalitat voluntària grau. Qualsevol professor o professora no inclòs a les categories anteriors, pot demanar que l’avaluïn d’una o més assignatures, sempre que imparteixi un terç o més d’hores per grup assignatura (20 hores o més en el cas d’assignatures de 6 crèdits).

Aquesta sol·licitud s’ha de fer per a les assignatures del primer semestre del 6 al 12 de novembre (inclosos) i del 8 al 18 de març per a les assignatures de segon semestre i anuals accedint a UIB digital. Els centres i departaments, també, poden sol·licitar que s’avaluï una assignatura o un grup assignatura, o bé una titulació sencera, per motius raonats. 

Modalitat obligatòria màster. Professors i professores que imparteixen un terç o més d’hores per grup assignatura (12 hores o més per a assignatures de 6 crèdits).

Modalitat voluntària màster. Qualsevol professor o professora pot demanar que l’avaluïn d’una o més assignatures.

Aquesta sol·licitud s’ha de fer del 10 desembre al 10 de gener (inclosos) accedint a UIB digital. Els directors de la titulacions, també, poden sol·licitar que s’avaluï una assignatura o un grup assignatura, o bé una titulació sencera, per motius raonats. 

Fonts i instruments de recollida d'informació

Per tal de dur a terme l’avaluació docent s’utilitzen diferents fonts de recollida d’informació, concretament, l’alumnat i el mateix professorat. Les opinions d’aquests dos col·lectius es recullen mitjançant un qüestionari d’opinió del alumnat sobre la tasca docent del professorat (català, castellà, anglès), en el primer cas, i un Autoinforme del professorat, en el segon cas.

L’anonimat de les opinions dels estudiants està garantit, ja que s’han adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les assignatures de Treball de Fi de Grau/Màster i de Pràctiques, com que no es pot garantir l'anonimat de les opinions dels estudiants, no seran avaluades.

Està previst que s’emprin noves fonts i nous instruments per tal de triangular la recollida d’informació i de continuar amb la implantació del programa DOCENTIA.

Unitat d'avaluació

La unitat d’avaluació és el professor/assignatura/grup.

Població mínima per a l’aplicació del qüestionari: En el cas de grau, només s’aplicaran els qüestionaris als grups assignatura que tinguin un mínim de quatre alumnes matriculats. En el cas de màster, el mínim és de dos alumnes matriculats.

Aquest mínim es refereix únicament a l’aplicació de l’enquesta. En cas que el grup assignatura no compleixi aquest requisit, no s’aplicarà l’enquesta i, per tant, l’alumne no avaluarà la docència del professor en aquest grup assignatura. Aquest cas és diferent dels informes que no es publiquen per manca de representativitat.

Certificació dels resultats obtinguts al qüestionari d'opinió de l'alumnat

El docent interessat pot demanar al SEQUA l’emissió del certificat dels resultats obtinguts en l’aplicació dels qüestionaris de satisfacció de l’alumnat a les assignatures i als grups del seu interès.

Com es pot demanar?

1.      El professor demana el certificat al SEQUA mitjançant UIB digital (Gestions i tràmits, sol·licituds disponibles).

2.      El SEQUA elabora el certificat. Només s’emetran els certificats dels informes que compleixen uns criteris mínims de representativitat.

3.      El SEQUA fa arribar el certificat al Secretari General, perquè el signi, i posteriorment l'envia al docent interessat mitjançant correu intern.

Quin és el termini d’emissió del certificat? 

El SEQUA remetrà el certificat en un termini de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud.

Mínim de representativitat (grau i màster)

Només s’emeten els informes que compleixen un doble criteri de representativitat. Per una banda, assolir un nombre determinat d’enquestes contestades, i per l'altra, que les enquestes contestades impliquin un determinat percentatge mínim de representació.

 

Mínim d'enquestes contestades

% mínim de participació

Grau

4

15%

Màster

2

15%

 

En cas que no es lliuri informe al professor/a a causa de la baixa representativitat, és a dir, que s’incompleixi la doble condició, s’informarà oportunament.

Una vegada avaluada l’assignatura, abans de fer els càlculs estadístics, es comproven les unitats d’aplicació que no compleixen els criteris de representativitat i es marquen perquè no participin als càlculs estadístics relatius a les mitjanes i els informes de departament, titulació i global UIB.

En aquest cas, els informes es generen però no es mostren a UIB digital.

Informes que es deriven de l'aplicació del qüestionari d'opinió de l'alumnat

Tipologies d’informes. Cada semestre es generen els informes següents:
 • Informe individual
  • Informe de valoracions
  • Informe de comentaris lliures. Disponible únicament a la UIB digital de cada professor
 • Informe de departament
 • Informe de titulació
  • Informe global per pla d’estudis
  • Recull dels informes individuals

Informe individual. Informe de valoracions

El professorat avaluat pot consultar el seu informe individual mitjançant UIB digital. Només s’emetran els informes que compleixin la doble condició de superar la població mínima per a l’aplicació dels qüestionaris i els criteris de representativitat estipulats. En cas que no s’arribi al mínim de representativitat exigit, el docent en serà informat.

L’informe estadístic conté els resultats obtinguts per a un professor/assignatura/grup. Els resultats vénen acompanyats del nombre d’alumnes enquestats i de l’error mostral, que informa sobre el nivell de confiança dels resultats obtinguts, així com del percentatge d’enquestes recollides sobre el total d’enquestes possibles.

L’estructura de l’informe és la següent:

 1. Descripció de la mostra obtinguda: dades de participació i nivell d’error
 2. Informació corresponent a l’alumne: descripció de les variables sociodemogràfiques, nivell d’assistència a classe i percepció que té respecte a la dificultat de les assignatures.  
 3. Informació corresponent a la docència: taula resum dels estadístics descriptius bàsics (mitjana i desviació estàndard) obtinguts als diferents ítems de valoració. Els resultats s’acompanyen d’un comparatiu amb la mitjana global de la UIB i la mitjana del departament del professor.

Informe individual. Informe de comentaris lliures

El professorat pot consultar a UIB digital, en un informe a part, els comentaris lliures que han formulat els entrevistats. Aquest informe no forma part de l’informe de departament ni de l’informe de titulació.

Informe de departament

El director/la directora de departament rebrà l’informe global del departament amb els resultats agregats de grau i l’informe amb els resultats de màster. De la mateixa manera, disposa de la informació relativa als docents adscrits al departament que dirigeix. Només s’inclou la informació relativa als informes d’avaluació que compleixen els criteris de representativitat estipulats. La valoració de cada ítem del departament es calcula com la mitjana de les mitjanes obtingudes pels professors del departament que compleixen els criteris de representativitat.

Informe de titulació

El degà/la degana o director/directora de centre rebrà l’informe de les titulacions de grau de la seva competència. De la mateixa manera, el director/la directora del Centre d’Estudis de Postgrau disposa dels informes de màster.

Per al càlcul dels indicadores en l'àmbit de la titulació es pren com a criteri l’assignació realitzada dels grups a AGORA.

L’informe de titulació consta de dues parts fonamentals: l’informe global per pla d’estudis i el recull dels informes individuals.

La valoració de cada ítem de la titulació es calcula com la mitjana de les mitjanes obtingudes a les unitats d’aplicació grup/assignatura assignats que compleixen els criteris de representativitat.