Escoltar

Qüestionari d'opinió de l'alumnat sobre la tasca docent

Procediment d'aplicació del qüestionari 2019-20

L'enquesta d'opinió dels estudiants sobre la tasca docent del professorat és l'eina que permet conèixer el seu grau de satisfacció sobre qüestions relacionades amb la docència, i aporta una informació molt valuosa. És un element de millora de la docència i d'orientació que beneficia tothom: estudiants, professorat i institució, i per tot això és necessari un alt nivell de resposta.
 
Grau:
De l'11 de novembre al 13 de desembre, el professor o la professora pot dedicar deu minuts aproximadament dins l’horari de classe per motivar els estudiants a contestar el seu qüestionari d'opinió de forma presencial (en aquest sentit, a la pestanya següent trobareu una guia d'actuacions del professorat).
 
Els estudiants respondran, de forma voluntària, fent ús dels aparells mòbils (telèfon, tauleta, ordinador, etc.), mitjançant l'espai habilitat a tal efecte a UIBdigital (Gestions i serveis > Tràmits > Enquestes > Pendents). El qüestionari romandrà obert durant tots els dies del termini estipulat anteriorment; per tant, l'alumnat podrà contestar al qüestionari en qualsevol moment.
 
Durant l'aplicació del qüestionari, el professor o la professora ha de tenir en compte que és un acte voluntari i que ha de respectar en tot cas el dret a la privacitat dels enquestats.
 
En el cas de titulacions en línia, els estudiants podran emplenar els qüestionaris mitjançant UIBdigital en els terminis prevists.
 
Els qüestionaris tenen dues parts diferenciades, una primera de valoració i una segona de resposta oberta.
 
Les assignatures de Treball de Fi de Grau i de Pràctiques no seran avaluades.
 
El professor o la professora podrà consultar a UIBdigital el percentatge de resposta de les enquestes de les seves assignatures durant el període d’enquesta.
 
Màster:
La direcció del CEP, oïda la direcció de cada un dels màsters, proposarà al SEQUA la data concreta i els detalls per dur a terme l’aplicació dels qüestionaris presencialment, en funció de les peculiaritats o necessitats de cada títol. Es recomana, sempre que sigui possible, que s’agrupin les enquestes en un màxim de tres períodes durant l’any acadèmic, per tal d’augmentar l’eficiència del procediment.
 
Un enquestador o enquestadora, coordinat pel SEQUA, aplicarà els qüestionaris presencialment. Els estudiants respondran voluntàriament, fent ús dels aparells mòbils (telèfon, tauleta, ordinador, etc.), durant un període de deu minuts aproximadament mitjançant l'espai habilitat a tal efecte a UIBdigital (Gestions i serveis > Tràmits > Enquestes > Pendents).
 
En el cas de titulacions en línia, l’alumnat podrà emplenar els qüestionaris mitjançant UIBdigital en els terminis prevists.
 
Els qüestionaris tenen dues parts diferenciades, una primera de valoració i una segona de resposta oberta.
 
Les assignatures de Treball de Fi de Màster i de Pràctiques no seran avaluades.
 
El professor o la professora podrà consultar a UIBdigital el percentatge de resposta de les enquestes de les seves assignatures durant el període d’enquesta.

 

Guia d'actuació del professorat (Grau)

Aplicació de les enquestes d'opinió dels estudiants sobre la tasca docent del professorat

El curs 2019-20, de l’11 de novembre al 13 de desembre, el professorat podrà dedicar deu minuts aproximadament a demanar als estudiants que contestin a l’enquesta dins l’horari de classe.

En primer lloc, el professor o la professora animarà i motivarà els estudiants perquè responguin a l’enquesta i ho facin d’una manera responsable i seriosa. És important argumentar la necessitat que els estudiants s’hi impliquin, a partir de la importància del seu punt de vista com a element de reflexió i de millora de la pràctica docent.

A continuació, informarà de la ubicació de l’enquesta (cal entrar a UIBdigital i, a la pestanya de Gestions i serveis, trobaran les enquestes pendents) i que trobaran preguntes tancades de valoració i un apartat obert.

Després d’assegurar l’anonimat de les respostes als ítems de valorac i d’agrair la seva implicació, el docent donarà temps als alumnes per respondre fent ús dels aparells mòbils (telèfon, tauleta, ordinador, etc.). Cal tenir en compte que la resposta és voluntària, per tant, no es pot considerar un acte obligatori. De la mateixa manera, és recomanable que el docent se’n mantingui al marge, per tal que l’alumne pugui respondre amb total privacitat.

Els qüestionaris estan disponibles en català, castellà i anglès i tenen dues parts diferenciades: una primera de valoració i una segona de resposta oberta.

El professor o la professora pot consultar a UIBdigital l'evolució de la participació de les seves assignatures durant el període d’enquesta.

Si teniu qualque dubte o problema, contactau amb algun dels telèfons següents: (971 17 2615 / 971 25 2735 / 608 563188).

Unitat d'avaluació

La unitat d’avaluació és el professor/assignatura/grup.

Població mínima per a l'aplicació del qüestionari

En el cas de grau, només s’aplicaran els qüestionaris als grups assignatura que tinguin un mínim de quatre estudiants matriculats. En el cas de màster, el mínim és de dos estudiants matriculats.
 
Aquest mínim es refereix únicament a l’aplicació de l’enquesta. En cas que el grup assignatura no compleixi aquest requisit, no s’aplicarà l’enquesta i, per tant, els estudiants no avaluaran la docència del professor en aquest grup assignatura. Aquest cas és diferent dels informes que no es publiquen per manca de representativitat.

Mínim de representativitat (grau i màster)

Només s’emeten els informes que compleixen un doble criteri de representativitat. Per una banda, assolir un nombre determinat d’enquestes contestades, i per l'altra, que les enquestes contestades impliquin un determinat percentatge mínim de representació.
 
 
Mínim d'enquestes contestades
% mínim de participació
Grau
4
15%
Màster
2
15%
 
En cas que no es lliuri informe al professor/a a causa de la baixa representativitat, és a dir, que s’incompleixi la doble condició, s’informarà oportunament.
 
Una vegada avaluada l’assignatura, abans de fer els càlculs estadístics, es comproven les unitats d’aplicació que no compleixen els criteris de representativitat i es marquen perquè no participin als càlculs estadístics relatius a les mitjanes i els informes de departament, titulació i global UIB.
 
En aquest cas, els informes es generen però no es mostren a UIBdigital.

Modalitats i criteris d'aplicació dels qüestionaris. Grau i màster

L’enquesta de grup assignatura s’aplicarà al professorat que imparteixi un terç o més de les hores del grup gran de l’assignatura (20 hores o més en el cas d’assignatures de 6 crèdits de grau) o bé imparteixi docència a tots els grups mitjans d’un mateix grup gran. La resta de professorat que no compleixi aquests criteris no serà avaluat.

Qüestionari

Els qüestionaris estan disponibles en català, castellà i anglès i tenen dues parts diferenciades: una primera de valoració i una segona de resposta oberta.

Qüestionari d'opinió de l'alumnat sobre la tasca docent del professorat

Introducció de l'enquesta

El qüestionari pretén recollir la satisfacció dels alumnes en relació amb la tasca docent del professor / la professora. La finalitat d’aquest procés és contribuir a la presa de decisions per tal de millorar la qualitat de l'estudi.

Expressau el vostre grau d’acord o desacord amb els següents aspectes de la tasca docent. L’escala de valoració oscil.la del 0 (nivell més baix) al 10 (nivell més alt). En cas de no ser pertinent o no tenir criteri, marcau l’opció NS/NC.

El contingut de les vostres respostes serà tractat de forma anònima i confidencial.

 

I. Informació corresponent a l’estudiant

Masculí

Femení
Altre

 

Edat

Menys de 20 anys

20 - 25 anys

26 - 39 anys

Més de 40 anys

 

Quin ha estat el teu nivell d'assistència a classe?
              Molt baix

He assistit a la meitat de les classes

He assistit a la majoria de les classes

He assistit pràcticament a totes les classes

 

 

II. Com puntuaries el teu nivell de satisfacció amb l'assignatura?

1. Valora

0            1            2            3             4            5            6            7             8            9            10

III. El professor / La professora ha informat sobre la planificació del curs i
            la guia docent

 

2. Valora

0            1            2            3             4            5            6            7             8            9            10

 

IV. El professor / La professora s'ajusta a la planificació de l'assignatura

 

3. Valora

0            1            2            3             4            5            6            7             8            9            10

 

V. El professor / La professora estructura adequadament les activitats que es realitzen

 

4. Valora

0            1            2            3             4            5            6            7             8            9            10

 

VI. El professor / La professora explica amb claredat

 

5. Valora

0            1            2            3             4            5            6            7             8            9            10

 

VII. Els recursos i materials facilitats pel professor / per la professora són clars

 

6. Valora

0            1            2            3             4            5            6            7             8            9            10

  

VIII. El professor / La professora resol els dubtes i orienta l'estudiant en qüestions relacionades amb l'assignatura

 

7. Valora

0            1            2            3             4            5            6            7             8            9            10

 

IX. El professor / La professora aplica adequadament el sistema d'avaluació  previst a la guia docent

 

8. Valora

0            1            2            3             4            5            6            7             8            9            10

 

X. El professor / La professora contribueix a adquirir les competències previstes a l'assignatura

 

9. Valora

0            1             2            3            4            5             6            7            8            9             10

 

XI. Estic satisfet / satisfeta amb la tasca docent d'aquest professor / aquesta professora

 

10. Valora

0            1            2            3             4            5            6            7             8            9            10

 

XII. Comentaris / Comentarios / Comments

Els estudiants tenen a la seva disposició la possibilitat de fer comentaris sobre l'assignatura i/o la tasca docent del professor / de la professora.

Aquesta informació serà tractada de forma anònima i confidencial a excepció de l'ús de comentaris ofensius, injuriosos o que puguin afectar a la integritat personal i professional del professor/de la professora i què poden incórrer en una falta de les contemplades en el Decret de 8 de setembre de 1954 pel qual s'aprova el Reglament de disciplina acadèmica dels Centres oficials d'Ensenyament Superior i d'Ensenyament Tècnic, dependents del Ministeri d'Educació Nacional, on la identitat dels estudiants, si escau, es posarà en coneixement dels equips deganals o directius dels centres on s'imparteixen l'estudi al que està assignada l'assignatura i/o de la direcció del departament on està adscrit el professor.

 

11. Comentaris

 

 

 

 

 

Informes que es deriven de l'aplicació del qüestionari d'opinió dels estudiants

EN CONSTRUCCIÓ

Certificació dels resultats obtinguts al qüestionari d'opinió dels estudiants

El docent interessat pot demanar al SEQUA l’emissió del certificat dels resultats obtinguts en l’aplicació dels qüestionaris de satisfacció dels estudiants a les assignatures i als grups del seu interès.

Com es pot demanar?
  1. El professor demana el certificat al SEQUA mitjançant UIBdigital (Gestions i tràmits > Sol·licituds disponibles).
  2. El SEQUA elabora el certificat. Només s’emetran els certificats dels informes que compleixin uns criteris mínims de representativitat.
  3. El SEQUA fa arribar el certificat al Secretari General, perquè el signi, i posteriorment l'envia al docent interessat mitjançant correu intern.
  4. Una vegada que el professor rep el certificat, disposa d'una enquesta de satisfacció per valorar el servei prestat.
Quin és el termini d’emissió del certificat?
El SEQUA remetrà el certificat en un termini de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud