Escoltar

Qüestionari d'opinió de l'alumnat sobre la tasca docent

Procediment d'aplicació del qüestionari 2019-20

L'enquesta d'opinió dels estudiants sobre la tasca docent del professorat és l'eina que permet conèixer el seu grau de satisfacció sobre qüestions relacionades amb la docència, i aporta una informació molt valuosa. És un element de millora de la docència i d'orientació que beneficia tothom: estudiants, professorat i institució, i per tot això és necessari un alt nivell de resposta.

Els estudiants respondran, de forma voluntària, fent ús dels aparells mòbils (telèfon, tauleta, ordinador, etc.), mitjançant l'espai habilitat a tal efecte a UIBdigital (Gestions i serveis > Tràmits > Enquestes > Pendents).

El qüestionari romandrà obert tant el cas de les titulacions de grau com en les de màster del 5 al 19 de maig.

L'alumnat podrà contestar al qüestionari en qualsevol moment. durant tots els dies del termini estipulat anteriorment

Arran de la situació de suspensió de la docència presencial, el qüestionari s’ha estructurat en dues parts, a més de les d’informació de l’estudiant i comentaris lliures: una primera de deu preguntes relacionades amb el període comprès entre l’inici del semestre i la suspensió de la docència presencial, i una segona de quatre preguntes relacionades amb el període comprès entre l’inici de la docència no presencial i el moment present. 

Les assignatures de Treball de Fi de Grau, Treball de Fi de Màster i de Pràctiques no seran avaluades.

 Els qüestionaris estan disponibles en català, castellài anglès.

El professor o la professora podrà consultar a UIBdigital el percentatge de resposta de les enquestes de les seves assignatures durant el període d’enquesta..

Si teniu qualque dubte o problema, contactau amb algun dels telèfons següents: (971 17 2615 / 971 25 9735).

Unitat d'avaluació

La unitat d’avaluació és el professor/assignatura/grup.

Població mínima per a l'aplicació del qüestionari

En el cas de grau, només s’aplicaran els qüestionaris als grups assignatura que tinguin un mínim de quatre estudiants matriculats. En el cas de màster, el mínim és de dos estudiants matriculats.
 
Aquest mínim es refereix únicament a l’aplicació de l’enquesta. En cas que el grup assignatura no compleixi aquest requisit, no s’aplicarà l’enquesta i, per tant, els estudiants no avaluaran la docència del professor en aquest grup assignatura. Aquest cas és diferent dels informes que no es publiquen per manca de representativitat.

Mínim de representativitat (grau i màster)

Només s’emeten els informes que compleixen un doble criteri de representativitat. Per una banda, assolir un nombre determinat d’enquestes contestades, i per l'altra, que les enquestes contestades impliquin un determinat percentatge mínim de representació.
 
 
Mínim d'enquestes contestades
% mínim de participació
Grau
4
15%
Màster
2
15%
 
En cas que no es lliuri informe al professor/a a causa de la baixa representativitat, és a dir, que s’incompleixi la doble condició, s’informarà oportunament.
 
Una vegada avaluada l’assignatura, abans de fer els càlculs estadístics, es comproven les unitats d’aplicació que no compleixen els criteris de representativitat i es marquen perquè no participin als càlculs estadístics relatius a les mitjanes i els informes de departament, titulació i global UIB.
 
En aquest cas, els informes es generen però no es mostren a UIBdigital.

Modalitats i criteris d'aplicació dels qüestionaris. Grau i màster

L’enquesta de grup assignatura s’aplicarà al professorat que imparteixi un terç o més de les hores del grup gran de l’assignatura (20 hores o més en el cas d’assignatures de 6 crèdits de grau) o bé imparteixi docència a tots els grups mitjans d’un mateix grup gran. La resta de professorat que no compleixi aquests criteris no serà avaluat.

Qüestionari

Els qüestionaris estan disponibles en català, castellà i anglès.

 

Certificació dels resultats obtinguts al qüestionari d'opinió dels estudiants

El docent interessat pot demanar al SEQUA l’emissió del certificat dels resultats obtinguts en l’aplicació dels qüestionaris de satisfacció dels estudiants a les assignatures i als grups del seu interès.

Com es pot demanar?
  1. El professor demana el certificat al SEQUA mitjançant UIBdigital (Gestions i tràmits > Sol·licituds disponibles).
  2. El SEQUA elabora el certificat. Només s’emetran els certificats dels informes que compleixin uns criteris mínims de representativitat.
  3. El SEQUA fa arribar el certificat al Secretari General, perquè el signi, i posteriorment l'envia al docent interessat mitjançant correu intern.
  4. Una vegada que el professor rep el certificat, disposa d'una enquesta de satisfacció per valorar el servei prestat.
Quin és el termini d’emissió del certificat?
El SEQUA remetrà el certificat en un termini de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud

Indicadors