Presentació

En l’actual ordenament del sistema universitari espanyol, la garantia de la capacitació i la competència del professorat descansa en les universitats. Així, són les administracions públiques les que, mitjançant les agències d’avaluació, asseguren el compliment d’uns estàndards de qualitat bàsics entre els que sol·liciten participar en un procés de contractació o accés a la funció pública (programes ACADEMIA i PEP) i en el disseny i implantació dels ensenyaments (programa VERIFICA).
 
En la valoració de la garantia de la qualitat del professorat, un element que resulta fonamental és el desenvolupament de la seva activitat docent. Així, conèixer la forma en què el professor planifica, desenvolupa, valora i millora el seu ensenyament resulta clas per emetre un judici sobre la seva competència docent.
 
Per afavorir aquesta avaluació de la docència, l’ANECA posa en marxa el Programa de Suport a l’Avaluació de l’Activitat Docent del professorat universitari (DOCENTIA), amb l’objecte de donar suport a les universitats en el disseny de mecanismes propis per gestionar la qualitat de l’activitat docent del professorat universitari i afavorir el seu desenvolupament i el seu reconeixement.
 
El Programa DOCENTIA pren com a referència les recomanacions per a la garantia de qualitat en les institucions d’Educació Superior elaborades per l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en el seu document Criterios y directrices para la garantía de calidad en el espacio europeo de educación superior. Entre aquests criteris i directrius destaca l’1.4, Garantia de qualitat del personal docent, el qual determina que les institucions han de dotar-se de mitjans per garantir que el seu personal docent està qualificat i és competent per a la docència.
D’altra banda, en el disseny del programa s’han tingut en compte els estàndards establerts per organitzacions internacionalment reconegudes en matèria d’avaluació del personal, com The Personnel Evaluation Standards, elaborats pel The Joint Commite of Standards for Educational Evaluation.
 
El programa es duu a terme en estreta coordinació amb les agències d’avaluació autonòmiques, prenent en consideració el compromís de l’ANECA de participar i donar suport als diferents marcs de col·laboració tècnica amb les universitats, les agències autonòmiques i les administracions educatives de les comunitats autònomes.