Enquesta d'opinió dels estudiants sobre la tasca docent

Procediment d'aplicació del qüestionari 2021-22

L'enquesta d'opinió dels estudiants sobre la tasca docent del professorat és l'eina que permet conèixer el seu grau de satisfacció sobre qüestions relacionades amb la docència, i aporta una informació molt valuosa. És un element de millora de la docència i d'orientació que beneficia tothom: estudiants, professorat i institució, i per tot això és necessari un alt nivell de resposta.

Els estudiants respondran, de forma voluntària, fent ús dels aparells mòbils (telèfon, tauleta, ordinador, etc.), mitjançant l'espai habilitat a tal efecte a UIBdigital (Gestions i serveis > Tràmits > Enquestes > Pendents).

El qüestionari romandrà obert en el cas de les titulacions de grau durant els següents terminis:

 • 1r semestre: del 12 de desembre de 2021 al 16 de gener de 2022.
 • 2n semestre: Pendent de concretar.

En el cas de les titulacions de màster, el qüestionari romandrà obert durant els següents terminis:

 • Del 17 al 30 de gener de 2022 (al llarg del curs hi haurà altres periodes d'aplicació dels qüestionaris, segons les característiques de cada màster).
 •  

L'alumnat podrà contestar al qüestionari en qualsevol moment durant tots els dies dels terminis estipulats anteriorment 

Les assignatures de Treball de Fi de Grau/Màster i de Pràctiques no seran avaluades.

El professor o la professora podrà consultar a UIBdigital el percentatge de resposta de les enquestes de les seves assignatures durant el període d’enquesta..

Si teniu qualque dubte o problema, contactau amb algun dels telèfons següents:  971 25 9735 / 971 25 9725.

Unitat d'avaluació

La unitat d’avaluació és el professor/assignatura/grup.

Població mínima per a l'aplicació del qüestionari

En el cas de grau, només s’aplicaran els qüestionaris als grups assignatura que tinguin un mínim de quatre estudiants matriculats.
 
Aquest mínim es refereix únicament a l’aplicació de l’enquesta. En cas que el grup assignatura no compleixi aquest requisit, no s’aplicarà l’enquesta i, per tant, els estudiants no avaluaran la docència del professor en aquest grup assignatura. Aquest cas és diferent dels informes que no es publiquen per manca de representativitat.

Mínim de representativitat

Només s’emeten els informes que compleixen un doble criteri de representativitat. Per una banda, assolir un nombre determinat d’enquestes contestades, i per l'altra, que les enquestes contestades impliquin un determinat percentatge mínim de representació.
 
 
Mínim d'enquestes contestades
% mínim de participació
Grau
4
15%
Màster 2 15%
 
En cas que no es lliuri informe al professor/a a causa de la baixa representativitat, és a dir, que s’incompleixi la doble condició, s’informarà oportunament.
 
Una vegada avaluada l’assignatura, abans de fer els càlculs estadístics, es comproven les unitats d’aplicació que no compleixen els criteris de representativitat i es marquen perquè no participin als càlculs estadístics relatius a les mitjanes i els informes de departament, titulació i global UIB.
 
En aquest cas, els informes es generen però no es mostren a UIBdigital.

 

Qüestionari

Els qüestionaris estan disponibles en català, castellà i anglès.

 

Certificació dels resultats obtinguts al qüestionari d'opinió dels estudiants

El docent interessat pot demanar al SEQUA l’emissió del certificat dels resultats obtinguts en l’aplicació dels qüestionaris de satisfacció dels estudiants a les assignatures i als grups del seu interès.

Com es pot demanar?
 1. El professor demana el certificat al SEQUA mitjançant UIBdigital (Gestions i tràmits > Sol·licituds disponibles).
 2. El SEQUA elabora el certificat. Només s’emetran els certificats dels informes que compleixin uns criteris mínims de representativitat.

  Mínim d'enquestes contestades
  % mínim de participació
  4
  15%
  215%
 3. El SEQUA fa arribar el certificat al Secretari General, perquè el signi, i posteriorment l'envia al docent interessat mitjançant correu electrònic.
 4. Una vegada que el professor rep el certificat, disposa d'una enquesta de satisfacció per valorar el servei prestat.
Quin és el termini d’emissió del certificat?
El SEQUA remetrà el certificat en un termini de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud

 

Percentatges de participació. Curs 2020-21

Curs 2020-21

N. d’enquestes totals

Enquestes contestades

Percentatge de participació

 
Grau

Primer semestre

74500

26748

35,90%

Segon semestre

67098

24216

36,09%

Màster

Anual

15563

5414

34,79%