Avaluació de l'acompliment

L’avaluació de l’acompliment del personal d’administració i serveis funcionari de carrera suposa una aposta de la UIB per la innovació, per la millora contínua de la gestió i per la qualitat, i en definitiva per un canvi en la cultura organitzacional.

Aquesta avaluació es farà sobre la trajectòria i l’actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements adquirits, la consecució d’objectius i el resultat de l’avaluació per competències.

La Gerència, amb la participació de la Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU) (de manera consensuada amb una gran majoria de personal, caps de servei i unitats administratives, aportacions individuals del PAS i la Comissió de representants del PAS), ha elaborat una normativa que regula aquest procés avaluatiu.

El SEQUA assessora i dóna suport en l’avaluació de l’acompliment, en general, i més específicament, en els aspectes del bloc 1, referit a l'avaluació del desenvolupament dels objectius de la unitat o el servei i, també, del bloc 2, avaluació del desenvolupament individual, tant en la part de la valoració de la implicació personal amb la consecució dels objectius del servei o unitat (2A) com amb la implicació amb el lloc de feina (2B).

Algunes de les tasques que realitza el SEQUA són les següents:

  • Fer un seguiment del procés
  • Dissenyar i desenvolupar accions formatives
  • Dissenyar i elaborar els diferents models d’informes i documents
  • Assessorar els agents intervinents
  • Revisar tècnicament i elaborar els informes de revisió tècnica dels diferents documents generats al llarg del procés.
  • Etc.

Subapartats