Escoltar

Rendició de comptes CQUIB

L'entrada del sistema universitari espanyol a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i el RD 1393/2007 exigeixen la implantació de sistemes de garantia interna de qualitat (SGIQ) en tots els estudis universitaris oficials.

Aquest sistema es basa en una estructura de qualitat descendent i ascendent. És a dir, a partir de les directrius de la CQUIB (màxim òrgan de qualitat de la UIB) i de la política institucional de qualitat, es desplega de forma descendent als centres i títols. A la vegada, la rendició de comptes es realitza de forma ascendent, és a dir, des dels títols als centres i, al seu torn, d'aquests a la CQUIB.

Una altra característica destacable és la inclusió del Consell Social com a òrgan de participació de la societat i dels grups d'interès externs en el SGIQ, i com a receptor dels resultats del seguiment dels títols de la UIB; en definitiva, com a òrgan copartícip i promotor de la qualitat, al qual la Universitat rendeix comptes. 

En aquest sentit dia 28 de juny de 2010 va tenir lloc una reunió de la CQUIB (CQUIB juny 2010) en la qual es varen retre comptes sobre les accions dutes a terme al curs 2009-10 relatives a determinades línies estratègiques (Extracte de les línies estratègiques) recollides al Manual de Qualitat de la UIB.

 

 

Data de l'esdeveniment: 06/07/2010

Data de publicació: 06/07/2010