Procediment a seguir per a l'avaluació de l’acompliment 2022