Planificació i eines de recollida d'informació per al seguiment periòdic dels títols oficials

Grup d'interèsEina de recollida d'informacióObjecteÀmbitFitxa de planificacióQüestionari
Alumnat de nou ingrésEnquesta de perfil i satisfacció de l’alumnat de nou ingrés

Perfil

Satisfacció

Graufitxaqüestionari
Alumnat
 
 
Enquesta de satisfacció de l’alumnat amb el seu programa formatiuSatisfacció

Grau

Màster

fitxa

qüestionari

qüestionari

Enquesta de satisfacció de l’alumnat amb la tasca docent del seu professoratSatisfacció amb la tasca docent del professorat

Grau

Màster

fitxa

català

castellà

Dades i indicadors per al seguiment de les titulacions oficialsDades oficials

Grau

Màster

fitxa 
ProfessoratEnquesta de satisfacció i de detecció de necessitats del professorat 

Satisfacció

Detecció de necessitats

 

Grau

Màster

fitxaqüestionari
Autoinforme del professorat amb la tasca docentSatisfacció amb la tasca docent del professorat 

Grau

Màster

 fitxa qüestionari
Personal d’administració i serveisEnquesta de satisfacció i de detecció de necessitats del personal d’administració i serveis que dona suport a les titulacions oficials de grau i màster 

Satisfacció

Detecció de necessitats

 

Grau

Màster

fitxaqüestionari
TitulatsEnquesta d’inserció laboral, impacte i satisfacció amb la formació rebuda dels titulats de titulacions oficials de la UIB 

Inserció laboral

Impacte

Satisfacció

Grau

Màster

fitxa

Grau

Máster