Acreditació

 imatge acredita

L’acreditació forma part d’un procés d’avaluació global, de caràcter obligatori, que configura el cicle de vida d'una titulació: verificació, avaluació i seguiment, amb possibles modificacions, i finalment, l'acreditació. 
D’acord amb la normativa estatal, els títols universitaris oficials han de renovar la seva acreditació inicial (verificació) a partir de la data de la verificació o bé de la darrera acreditació. En el cas dels graus i dels doctorats serà abans de sis anys i en el cas dels màsters, abans de quatre anys.
 
Aquest procés no és més que una comprovació que la titulació es desenvolupa tal com estava planificada a la memòria de verificació i ha seguit un procés d'avaluació i seguiment adequat. Se centra a garantir la qualitat dels ensenyaments, assegurar la transparència i rendir comptes a la societat del programa formatiu i dels resultats obtinguts per poder continuar oferint l’estudi. És la culminació del procés de seguiment, ja que fa una anàlisi específica dels resultats obtinguts en els diversos ensenyaments. 
 
El procés d’acreditació consta de tres fases:
 
 • Autoavaluació del títol fonamentada en l'elaboració d'un informe d'autoavaluació (IA) per part de la seva Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ), juntament amb les taules i evidències justificatives.
 • Visita externa: un grup d’avaluadors, nomenats per l’AQUIB, visiten la UIB, s'entrevisten amb els diferents col·lectius universitaris per conèixer el funcionament de la titulació i contrasten la informació recopilada.
  El responsable del títol haurà de presentar les proves d'avaluació dels estudiants de dues o tres assignatures seleccionades pels avaluadors, una mostra de treballs de fi de grau o de màster, així com d'altres evidències addicionals del pla d'estudis.
 • Avaluació de la comissió d'acreditació: les comissions d’acreditació de l’AQUIB valoraran l’informe d’autoavaluació, l’informe de visita i la resta d’informació disponible. El resultat serà un informe provisional d’acreditació (IPA) que podrà ser favorable a la renovació de l’acreditació o, si escau, s’indicaran els aspectes que necessàriament han de ser modificats a fi d’obtenir un informe favorable.
La Universitat disposarà de vint dies naturals per presentar al·legacions i/o pla de millores. Transcorregut aquest període, la comissió d’acreditació emetrà un informe final d'acreditació (IFA) en termes favorables o desfavorables a la renovació de la acreditació que remetrà a la Universitat, al Consell d'Universitats, al Ministeri d'Educació i a la Comunitat Autònoma. Aquesta fase tanca el cercle de vida d’un ensenyament.
 
Des del SEQUA es coordina i es gestiona tot el procés en totes les etapes, es dona formació i assessorament tècnic als equips implicats en el procés i es tramita el procés administratiu de l'acreditació.
 
 

En procés de renovació de l'acreditació 2017-18

Titols que acrediten i els seu informes d'autoavaluació:

1a Renovació de l'acreditació: (Gener-Novembre 2018)

2a Renovació de l'acreditació: (Juny 2018 -Gener 2019)

 • Màster U. Formació del Professorat
 • Màster U. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica
 • Màster U. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
 • Màster U. Llengües i Literatures Modernes
 • Màster U. Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals)
 • Màster U. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

 

Renovació de l'acreditació (2014-17)

 Convocatòria 2016-17

Concovatòria 2015-16

Convocatòria 2015-16

Convocatòria 2014-15

Pla pilot 2014

 

Material per a la renovació de l'acreditació