Comissió de Transferència i Reconeixement de Crèdits

Composició

  • El degà o director d’escola, o persona que delegui.
  • Tres professors que imparteixin docència en la titulació, elegits per la junta de centre, entre els quals preferentment hi ha d’haver el responsable de mobilitat de la titulació. Si finalment no en forma part, s’ha d’incorporar a la comissió quan es discuteixin procediments de reconeixement de crèdits que afectin els programes de mobilitat.
  • Un representant de l’alumnat de la titulació, elegit per la junta de centre.
  • Un representant del personal d’administració i serveis, elegit per la junta de centre.

Funcions

  • Resoldre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits (en el cas de les titulacions de màster, la proposta ha de provenir dels directors de les titulacions i s’ha de trametre a la Comissió d’Estudis de Postgrau). Aquestes resolucions s’han d’ajustar als terminis que marqui per a cada any acadèmic el Consell de Direcció.
  • Elaborar, i proposar al centre responsable de la titulació perquè les aprovi, taules de reconeixement complementàries a les ja vigents o als procediments legalment establerts per tal de facilitar i fer que sigui transparent tot el procés.
  • Emetre els informes que els requereixin en cas que hi hagi recursos sobre les seves resolucions.

Normes de funcionament

Les comissions s’han de reunir, com a mínim, dues vegades durant l’any acadèmic i seran les responsables d’analitzar cadascuna de les sol·licituds de reconeixement o transferència de crèdits i dictaminaran d’acord amb les directrius generals que s’especifiquen a la normativa. Les comissions, si escau, prendran els acords per majoria simple, amb el vot de qualitat del president.

La Comissió d’Estudis de Postgrau, en les seves atribucions com a comissió de reconeixement i transferència de les titulacions de màster i doctorat, emetrà les seves resolucions en funció de les propostes de reconeixement que li faran arribar els directors de màsters o de programes de doctorat i de la present normativa.

L’Oficina de Gestió Acadèmica és la unitat administrativa encarregada de donar suport a les comissions de reconeixement i transferència de crèdits tant a l’hora de proporcionar documentació com de resoldre dubtes que puguin sorgir, així com de tramitar qualsevol sol·licitud adreçada al vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica o a la Comissió Acadèmica de la UIB.