Comissió d'elaboració i disseny dels nous títols de grau (CED)

Composició

  1. President: degà o director del centre, o persona que delegui.
  2. Un estudiant elegit per la junta de centre. No és imprescindible que sigui membre de la junta de centre.
  3. Un PAS que pertanyi als serveis administratius del centre i doni suport a les titulacions.
  4. Un màxim de 10 professors elegits per la junta de centre, amb l’acord dels departaments implicats. Prèviament, el Consell de Direcció, oïts els centres i els departaments implicats, determinarà el nombre de membres de cada departament que han de participar a la comissió.

La comissió nomenarà un secretari (d’entre els professors del punt d), que serà l’encarregat de convocar les reunions i redactar i custodiar les actes.

Funcions 

  1. Elaborar i dissenyar el pla d’estudis.
  2. Fer la memòria per a la sol·licitud de títols oficials de grau d’acord amb l’annex 1 del Reial decret 1393/2007 i mitjançant l’aplicació informàtica (programa VERIFICA) desenvolupada entre el Consell d’Universitats i l’ANECA.