Avaluació docent graus i màsters

Procediment 2018-19

Dins l’horari de classe un enquestador aplicarà els qüestionaris presencialment. Els alumnes respondran fent ús dels aparells mòbils (telèfon, tauleta, ordinador, etc.) durant un període de deu minuts aproximadament. Transcorregut aquest període, l’enquesta es tancarà.

Graus:

El període d’aplicació dels qüestionaris per als estudis de grau serà entre el 27 de novembre i el 22 de desembre de 2018 per a les assignatures del primer semestre.

En el cas de titulacions en línia, l’alumnat podrà emplenar els qüestionaris mitjançant UIBdigital en els terminis prevists. Per tal d’afavorir la participació, s’activaran bàners de recordatori cada cop que l’estudiant accedeixi a UIBdigital.

Màsters:

La direcció del CEP contactarà amb les direccions dels màsters per planificar el període d’aplicació dels qüestionaris. Es recomana, sempre que sigui possible, que s’agrupin les enquestes en un màxim de tres períodes durant el curs acadèmic. Prèviament a l’aplicació dels qüestionaris les direccions dels màsters rebran una confirmació de la planificació.

En el cas de titulacions en línia i semipresencials, l’alumnat podrà emplenar els qüestionaris mitjançant UIBdigital en el termini que proposi la direcció del màster.

Modalitats i criteris d'aplicació dels qüestionaris. Grau i màster

Modalitat obligatòria. L’enquesta de grup assignatura és obligatòria per al professorat en qualsevol dels casos següents:

1.        Professors i professores ajudants, ajudants doctors, contractats doctors, col·laboradors, contractes Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, i postdoctorals. 


2.      Professors i professores associats que fa dos o menys anys que estan contractats 
i imparteixen un terç o més d’hores per grup assignatura ( en el 
cas de grau 20 hores o més per a assignatures de 6 crèdits i en el cas de màster 12 hores o més per a assignatures de 6 crèdits ). 


3.      Professors i professores titulars d’universitat i catedràtics d’universitat que 
tenen dos anys o menys d’antiguitat a la UIB i imparteixen un terç o més d’hores 
per grup assignatura (en el 
cas de grau 20 hores o més per a assignatures de 6 crèdits i en el cas de màster 12 hores o més per a assignatures de 6 crèdits). 


4.      Professorat que hagi obtingut una puntuació mitjana de l’ítem global dels qüestionaris d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent del professorat inferior a 6 durant els dos darrers anys. En aquest cas s’avaluarà obligatòriament el 
docent de tots els grups assignatura que imparteixi. 


5.      Professorat que hagi obtingut una puntuació a l’ítem global dels qüestionaris 
d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent del professorat inferior a 5 en algun grup assignatura durant els darrers dos anys. En aquest cas únicament s’avaluarà obligatòriament el docent del grup assignatura en qüestió. 


Modalitat voluntària grau:

Qualsevol professor o professora no inclòs a les categories anteriors, pot demanar que l’avaluïn d’una o més assignatures, sempre que imparteixi un terç o més d’hores per grup assignatura (20 hores o més en el cas d’assignatures de 6 crèdits).

Aquesta sol·licitud s’ha de fer del 6 al 12 de novembre (inclosos) accedint a UIBdigital. Els centres i departaments, també, poden sol·licitar que s’avaluï una assignatura o un grup assignatura, o bé una titulació sencera, per motius raonats.

Modalitat voluntària màster:

Modalitat voluntària. Qualsevol professor o professora no inclòs a les categories anteriors, pot demanar que l’avaluïn d’una o més assignatures, sempre que imparteixi un terç o més d’hores per grup assignatura (12 hores o més en el cas d’assignatures de 6 crèdits).

Aquesta sol·licitud s’ha de fer del 10 al 21 de desembre (inclosos) accedint a UIBdigital.

Fonts i instruments de recollida d'informació

Per tal de dur a terme l’avaluació docent s’utilitzen diferents fonts de recollida d’informació, concretament, l’alumnat i el mateix professorat. Les opinions d’aquests dos col·lectius es recullen mitjançant un qüestionari d’opinió dels alumnes sobre la tasca docent del professorat (català, castellà, anglès), en el primer cas, i un autoinforme del professorat, en el segon cas.

L’anonimat de les opinions dels estudiants està garantit, ja que s’han adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les assignatures de Treball de Fi de Grau/Màster i les Pràctiques, com que no es pot garantir l'anonimat de les opinions dels estudiants, no seran avaluades.

Està previst que s’emprin noves fonts i nous instruments per tal de triangular la recollida d’informació i de continuar amb la implantació del programa DOCENTIA.

Unitat d'avaluació

La unitat d’avaluació és el professor/assignatura/grup.

Població mínima per a l’aplicació del qüestionari: En el cas de grau, només s’aplicaran els qüestionaris als grups assignatura que tinguin un mínim de quatre alumnes matriculats. En el cas de màster, el mínim és de dos alumnes matriculats.

Aquest mínim es refereix únicament a l’aplicació de l’enquesta. En cas que el grup assignatura no compleixi aquest requisit, no s’aplicarà l’enquesta i, per tant, l’alumne no avaluarà la docència del professor en aquest grup assignatura. Aquest cas és diferent dels informes que no es publiquen per manca de representativitat

Certificació dels resultats obtinguts al qüestionari d'opinió de l'alumnat

El docent interessat pot demanar al SEQUA l’emissió del certificat dels resultats obtinguts en l’aplicació dels qüestionaris de satisfacció de l’alumnat a les assignatures i als grups del seu interès.

Com es pot demanar?

1.        El professor demana el certificat al SEQUA mitjançant UIBdigital (Gestions i tràmits, sol·licituds disponibles).

2.      El SEQUA elabora el certificat. Només s’emetran els certificats dels informes que compleixen uns criteris mínims de representativitat.

3.      El SEQUA fa arribar el certificat al Secretari General, perquè el signi, i posteriorment l'envia al docent interessat mitjançant correu intern.

Quin és el termini d’emissió del certificat?

El SEQUA remetrà el certificat en un termini de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud.

Informes que es deriven de l'aplicació del qüestionari d'opinió de l'alumnat

Tipologies d’informes. Cada semestre es generen els informes següents:
 • Informe individual
  • Informe de valoracions
  • Informe de comentaris lliures. Disponible únicament a la UIBdigital de cada professor
 • Informe de departament
 • Informe de titulació
  • Informe global per pla d’estudis
  • Recull dels informes individuals
 
Informe individual. Informe de valoracions
El professorat avaluat pot consultar el seu informe individual mitjançant UIBdigital. Només s’emetran els informes que compleixin la doble condició de superar la població mínima per a l’aplicació dels qüestionaris i els criteris de representativitat estipulats En cas que no s’arribi al mínim de representativitat exigit, el docent en serà informat.
L’informe estadístic conté els resultats obtinguts per a un professor/assignatura/grup. Els resultats venen acompanyats del nombre d’alumnes enquestats i de l’error mostral, que informa sobre el nivell de confiança dels resultats obtinguts, així com del percentatge d’enquestes recollides sobre el total d’enquestes possibles.
L’estructura de l’informe és la següent:
 1. Descripció de la mostra obtinguda: dades de participació i nivell d’error
 2. Informació corresponent a l’alumne: descripció de les variables sociodemogràfiques, nivell d’assistència a classe i percepció que té respecte a la dificultat de les assignatures.  
 3. Informació corresponent a la docència: taula resum dels estadístics descriptius bàsics (mitjana i desviació estàndard) obtinguts als diferents ítems de valoració. Els resultats s’acompanyen d’un comparatiu amb la mitjana global de la UIB i la mitjana del departament del professor.
Informe individual. Informe de comentaris lliures
El professorat pot consultar a UIBdigital, en un informe a part, els comentaris lliures que han formulat els entrevistats. Aquest informe no forma part de l’informe de departament ni de l’informe de titulació.
 
Informe de departament
El director de departament rebrà l’informe global del departament amb els resultats agregats de grau i l’informe amb els resultats de màster. De la mateixa manera, disposa de la informació relativa als docents adscrits al departament que dirigeix. Només s’inclou la informació relativa als informes d’avaluació que compleixen els criteris de representativitat estipulats. La valoració de cada ítem del departament es calcula com la mitjana de les mitjanes obtingudes pels professors del departament que compleixen els criteris de representativitat.
 
Informe de titulació
El degà o director de centre rebrà l’informe de les titulacions de grau de la seva competència. De la mateixa manera, el director/la directora del Centre d’Estudis de Postgrau disposa dels informes de màster.
Per al càlcul dels indicadores en l'àmbit de la titulació es pren com a criteri l’assignació realitzada dels grups a AGORA.
L’informe de titulació consta de dues parts fonamentals: l’informe global per pla d’estudis i el recull dels informes individuals.
La valoració de cada ítem de la titulació es calcula com la mitjana de les mitjanes obtingudes a les unitats d’aplicació grup/assignatura assignats que compleixen els criteris de representativitat.