Avaluació docent

Un dels pilars de l’EEES és el principi de qualitat, que desenvolupa un conjunt de criteris i de directrius per assolir la qualitat en l’espai europeu d’educació superior, promoguts per la European Association for Quality Assurance in Higher Educations (ENQA).

Entre aquests criteris, es recull el criteri de la garantia de qualitat del personal docent, en el qual es determina que les institucions han de disposar dels mitjans per garantir que el professorat està qualificat i és competent per desenvolupar la seva tasca. Igualment, les directrius que acompanyen aquest criteri estableixen que:

<<Les institucions han d’assegurar-se que els procediments de contractació i nomenament del seu personal docent inclouen els mitjans per verificar que tot el personal nou disposa, almenys, d’un nivell mínim de competència. Han de donar-se oportunitats al personal docent perquè desenvolupi i ampliï la seva capacitat d’ensenyament i estimular-lo perquè tregui partit de les seves habilitats. Les institucions han de proporcionar oportunitats als professors de baix rendiment perquè millorin les seves habilitats de forma que arribin a un nivell acceptable. Així mateix, han de disposar dels mitjans que permetin donar-los de baixa de les seves funcions docents si es demostra que continuen sent ineficaços>>.

Per això, l’avaluació del professorat de nova contractació i del que ja desenvolupa l’ensenyament, es presenta com una de les claus per conèixer tant el nivell competencial del personal docent com per poder prendre decisions en relació amb el seu desenvolupament professional.

Procediment d'avaluació docent 2017-2018

Fonts i instruments de recollida d'informació

Per tal de dur a terme l’avaluació docent s’utilitzen diferents fonts de recollida d’informació, concretament, l’alumnat i el mateix professorat. Les opinions d’aquests dos col·lectius es recullen mitjançant un Qüestionari d’opinió dels alumnes sobre la tasca docent del professorat (català, castellà, anglès), en el primer cas, i un Autoinforme del professorat, en el segon cas.

L’anonimat de les opinions dels estudiants està garantit, ja que s’han adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les assignatures de Treball de Fi de Grau/Màster i les Pràctiques, com que no es pot garantir l'anonimat de les opinions dels estudiants, no seran avaluades.

Està previst que s’emprin noves fonts i nous instruments per tal de triangular la recollida d’informació i de continuar amb la implantació del programa DOCENTIA.

Avaluació de la tasca docent a través de la UIBdigital

La Universitat de les Illes Balears ofereix al professorat, mitjançant UIBdigital, un espai on pot consultar la planificació prevista per a l’aplicació dels qüestionaris d’opinió dels alumnes sobre la tasca docent del professorat. A més, es poden consultar els informes d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent i llegir els comentaris qualitatius que han realitzat els enquestats.

Periodicitat i terminis d'aplicació dels qüestionaris

Els qüestionaris s’apliquen semestralment mitjançant UIBdigital. Els terminis fixats per al curs 2017-2018 a grau són els següents:

 • Primer semestre: del 11 de desembre de 2017 al 9 de gener de 2018
 • Segon semestre: del 2 al 30 de maig de 2018

En el cas dels màsters els periodes que s'aplicaran seràn els que ens hagi comunicat el director/directora del màster.

En relació amb l’aplicació del qüestionari d’opinió de l’alumnat de màster sobre la tasca docent del professorat, el qüestionari s’aplica en català, castellà i anglès.

Possibilitat de canviar l’assignatura

Atès que l’avaluació docent és obligatòria, només es podrà demanar que no s’apliquin els qüestionaris d’opinió dels alumnes als grups assignatura assignats en cas que el professor no hagi impartit un mínim del 25 per cent de docència o s'hagi produït alguna incidència que justifiqui que no s’activi l’enquesta a UIBdigital.

El procediment a seguir és el següent*:

 • El professor/la professora, justificadament, demana al director/a del departament o al director/a del CEP que no s’apliquin els qüestionaris a un grup assignatura determinat.
 • El director/la directora del departament o el director/la directora del CEP (en cas de màster) decideix les enquestes que no s’han d’activar a UIBdigital.
 • El director/la directora proposa al SEQUA que no s’activin les enquestes dels grups assignatura a UIBdigital.
 • El SEQUA, a sol·licitud del director/a del departament o del director del CEP, tramita, si escau, els canvis.

*Aquestes accions s'han de sol·licitar abans de l'inici de les dates programades d'aplicació de les enquestes.

 

Unitat d'avaluació

La unitat d’avaluació és el professor/assignatura/grup.

Aplicació: s’aplicarà obligatòriament el qüestionari d’opinió de l’alumnat a tots els grups de les assignatures impartides pel professor a grau i a màster, en cas que imparteixi docència en els dos nivells.

Població mínima per a l’aplicació del qüestionari: En el cas de grau, només s’aplicaran els qüestionaris als grups assignatura que tinguin un mínim de quatre alumnes matriculats. En el cas de màster, el mínim és de dos alumnes matriculats.

Aquest mínim es refereix únicament a l’aplicació de l’enquesta. En cas que el grup assignatura no compleixi aquest requisit, no s’aplicarà l’enquesta i, per tant, l’alumne no avaluarà la docència del professor en aquest grup assignatura. Aquest cas és diferent dels informes que no es publiquen per manca de representativitat

 

Certificació dels resultats obtinguts al qüestionari d'opinió de l'alumnat

El docent interessat pot demanar al SEQUA l’emissió del certificat dels resultats obtinguts en l’aplicació dels qüestionaris de satisfacció de l’alumnat a les assignatures i als grups del seu interès.

Com es pot demanar?

 1. El professor demana el certificat al SEQUA mitjançant UIBdigital (Gestions i tràmits, sol·licituds disponibles).
 2. El SEQUA elabora el certificat. Només s’emetran els certificats dels informes que compleixen uns criteris mínims de representativitat. En cas de grau, quan han emplenat el qüestionari quatre alumnes o més i el nombre d’enquestes obtingudes és igual o superior al 15 per cent del nombre d’alumnes matriculats al grup d’assignatura. En cas de màster, quan han emplenat el qüestionari dos alumnes o més i el nombre d’enquestes obtingudes és igual o superior al 15 per cent del nombre d’alumnes matriculats al grup d’assignatura.
 3. El SEQUA fa arribar el certificat al Secretari General perquè el signi.
 4. El SEQUA envia el certificat al docent mitjançant correu intern.

Quin és el termini d’emissió del certificat? 

El SEQUA remetrà el certificat en un termini de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud.

Autoinforme del professorat

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària porta a terme semestralment l’aplicació de l’autoinforme del professorat dels estudis de grau i de màster mitjançant UIBdigital.

L’autoinforme recull la reflexió del professorat sobre la seva tasca docent. Els elements d’anàlisi són: la planificació docent, el desenvolupament de la docència, i la innovació i la millora de la pràctica docent.

Els terminis fixats per a l’aplicació de l’autoinforme durant el curs 2017-18 són els següents:

 • Primer semestre: del 9 al 23 de febrer de 2018
 • Segon semestre: del 22 de juny al 6 de juliol de 2018

 

Informes que es deriven de l'aplicació del qüestionari d'opinió de l'alumnat

Tipologies d’informes. Cada semestre es generen els informes següents:

 • Informe individual
  • Informe de valoracions
  • Informe de comentaris lliures. Disponible únicament a la UIBdigital de cada professor
 • Informe de departament
 • Informe de titulació
  • Informe global per pla d’estudis
  • Recull dels informes individuals

 

Informe individual. Informe de valoracions

El professorat pot consultar el seu informe individual mitjançant UIBdigital. Només s’emetran els informes que compleixin la doble condició de superar la població mínima per a l’aplicació dels qüestionaris i els criteris de representativitat estipulats (vegeu l'apartat corresponent). En cas que no s’arribi al mínim de representativitat exigit, el docent en serà informat.

L’informe estadístic conté els resultats obtinguts per a un professor/assignatura/grup. Els resultats vénen acompanyats del nombre d’alumnes enquestats i de l’error mostral, que informa sobre el nivell de confiança dels resultats obtinguts, així com del percentatge d’enquestes recollides sobre el total d’enquestes possibles.

L’estructura de l’informe és la següent:

 1. Descripció de la mostra obtinguda: dades de participació i nivell d’error
 2. Informació corresponent a l’alumne: descripció de les variables sociodemogràfiques, nivell d’assistència a classe i percepció que té respecte a la dificultat de les assignatures.  
 3. Informació corresponent a la docència: taula resum dels estadístics descriptius bàsics (mitjana i desviació estàndard) obtinguts als diferents ítems de valoració. Els resultats s’acompanyen d’un comparatiu amb la mitjana global de la UIB i la mitjana del departament del professor.

Informe individual. Informe de comentaris lliures

 

El professorat pot consultar a UIBdigital, en un informe a part, els comentaris lliures que han formulat els entrevistats. Aquest informe no forma part de l’informe de departament ni de l’informe de titulació.

 

Informe de departament

El director/la directora de departament rebrà l’informe global del departament amb els resultats agregats de grau i l’informe amb els resultats de màster. De la mateixa manera, disposa de la informació relativa als docents adscrits al departament que dirigeix. Només s’inclou la informació relativa als informes d’avaluació que compleixen els criteris de representativitat estipulats. La valoració de cada ítem del departament es calcula com la mitjana de les mitjanes obtingudes pels professors del departament que compleixen els criteris de representativitat.

 

Informe de titulació

El degà/la degana o director/directora de centre rebrà l’informe de les titulacions de grau de la seva competència. De la mateixa manera, el director/la directora del Centre d’Estudis de Postgrau disposa dels informes de màster.

Per al càlcul dels indicadores en l'àmbit de la titulació es pren com a criteri l’assignació realitzada dels grups a AGORA.

L’informe de titulació consta de dues parts fonamentals: l’informe global per pla d’estudis i el recull dels informes individuals.

La valoració de cada ítem de la titulació es calcula com la mitjana de les mitjanes obtingudes a les unitats d’aplicació grup/assignatura assignats que compleixen els criteris de representativitat.

 

Mínim de representativitat (grau i màster)

Només s’emeten els informes que compleixen un doble criteri de representativitat. Per una banda, assolir un nombre determinat d’enquestes contestades, i per l'altra, que les enquestes contestades impliquin un determinat percentatge mínim de representació.

 

Mínim d'enquestes contestades

% mínim de participació

Grau

4

15%

Màster

2

15%

 

En cas que no es lliuri informe al professor/a a causa de la baixa representativitat, és a dir, que s’incompleixi la doble condició, s’informarà oportunament.

Una vegada avaluada l’assignatura, abans de fer els càlculs estadístics, es comproven les unitats d’aplicació que no compleixen els criteris de representativitat i es marquen perquè no participin als càlculs estadístics relatius a les mitjanes i els informes de departament, titulació i global UIB.

En aquest cas, els informes es generen però no es mostren a UIBdigital.